กรุงศรี ช่วยอาชีพ ให้ยืม 1,000,000 ไม่ต้องค้ำ รู้ผลไว

ต้อกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ใครๆก็ต้องการในส่วนของคำว่าปัจจัยกันทั้ งนั้ง ยิ่งในส่ วน ปัจัยในการจับจ่ายใช้สอยหรือ มุนเวียน ก็คือในส่วนของวงเงินนั้ น ในส่วนของตรนี้ หลายๆค นได้รับในส่วนขอ งผลกระทบกันอย่างทั่ วหน้าในตอนนี้

ในส่วนของสถาณการรอบ 2 ของcvd 19 ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน พ่อค่าแม่ค้าหรือเกษตรกร ได้รับในส่วนของคำว่าผลกระทบกันทั้งนั้น ซึ่งบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง

แล ะในช่วง ที่  ประเทศไทย ผ่านรผ้น มานั้น ตร งนี้ ถ้าเราใช้สติ ในทางที่เ รียกตัน หรือเขาวงกต จะต้องมีทางออกเสมอ  ตรงนี้หลายๆค นที่กำลังจะ ลงทุนเบิกช่อง หรือ สวนกระแส ทั้งนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิด ว่าในส่วนของวงเงินก้อนนั้น

ไม่มากก้อน้อยเป็นสินเชื่อวงเงินอนุมัติ พร้อม ใช้ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล จาก ธนาคาร กรุงศรี  1 ใน  5 ของธนาคารที่เป็นผู้นำด้ านสินเชื่อ

สินเชื่อหมุ นเวียนส่วนบุคคล

รายได้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ของธนาค ารกรุงศรีอยุธย า

พนักงานที่มีร ายได้ประจำรวมต่อเดื อน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปกร ณีที่มีรายได้รวมตั้ งแต่ 15,000 – 20,000 บา ท

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดข ายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บา ทขึ้นไป

อายุ ก ารทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วั นจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพ ท์ที่ติ ดต่อได้ทั้งที่บ้า น และ/หรือที่ทำงา น

ลักษณะเด่นของสินเชื่อบุคคลออนไลน์

ไม่ต้อ งใช้หลักทรัพย์ หรื อบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุ มัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรื อสูงสุด 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยล ดต้น ลดดอก ทุกวงเงิ น

สมัครเพี ยงครั้งเดียว มีวงเงินใช้ตล อดไป

รับเงินก้ อนใหญ่ เลือกผ่อนจ่ายสบ ายตั้งแต่ 12-60 เดือน

อัต ราดอกเบี้ยพิเ ศษสำหรับ “พนักงานที่มีร ายได้ประจำ”

9.99% 3 เดือ นแรก* สำหรับพนักง านที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุ งศรี

 

หมายเหตุ

การคำนวณร ายได้, ภาระหนี้, การอ นุมัติวงเ งินสินเชื่อแล ะอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสิ นเชื่ อของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

วงเงินอนุ มัติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1  ล้าน สำหรับพนักงา นที่มีรายได้ประจำและสำห รับเจ้าของกิจการ

ศึกษ ารายละเอียดและเงื่อ นไขได้จากสื่อต่างๆ ของธ นาคาร

สิทธิประโย ชน์ของการส มัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

อัตราดอกเบี้ ยต่ำ แบบลดต้นล ดดอกทุกวงเ งิน

ฟรี! ค่าอากรแส ตมป์

ฟรี! ค่าธ รรมเนียมจัดการเงิ นยืม

ฟรี! ค่าธรร มเนียมการโอนเงิ นเข้าบัญชีอื่นหลังได้รับกา รอนุมัติ

ฟรี! ค่าธ รรมเนียมการเบิกถอนเ งินผ่านบัตรเบิกถอนเงิ นสดทุกครั้งทุกช่องทาง

หม ายเหตุ

กา รคำนวณรายได้ ภาระหนี, กา รอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราด อกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ อของธน าคาร

ธนาค ารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสิ นเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณ าอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่ าดำเนิ นการดังกล่าว

คุณส มบัติและเอกสารประกอ บการสมัคร

คุ ณสมบั ติของผู้สมัคร

อ ายุ 20 – 59 ปี
รา ยได้เป็นไปตา มหลักเกณฑ์ของธ นาคารกรุงศรีอยุธย า

พนักง านที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บา ท ขึ้นไป

กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บา ท สงวนสิท ธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่ าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่ อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาชน)

เจ้ าของกิจการมีร ายได้รับหรือยอดขายต่อเดื อนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บ าทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนั บตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหม ายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่ อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงา น

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนัก งานที่มีรายได้ป ระจำ

สำเ นาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉ บับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ ระบุเงิ นเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงิ นเดือน ขอสำเนาบัญชีเงิน ฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงิ นฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงิ นเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าข องกิจการ

สำเนาบั ตรประชาชน

หนังสือรับรองบริ ษัท และบั ญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเ งินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตา มกฎหม าย)

สำเนาบัญชีเ งินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงิ นเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอ กเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอน สินเชื่อเ งินก้อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

ค่าบริการและค่าธร รมเนียมต่างๆ

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราด อกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงาน ที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธย า / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธย า และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงิ นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธย าเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่ มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธร รมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

วงเงินอนุ มัติสูงสุด 5 เท่าข องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่ เกิน 1 ล้านบ าท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

ธนาคารขอส งวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการข ายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า

ต้องการ ข้อมมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่1222 ถนนพระรามที่ 3แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

‌เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์เวลา 8:30 น. – 17:30 น.

‌โทร 1572 +66-2296-2000 #1 (ต่างประเทศ)

หรือที่  https://www.krungsri.com/th/personal/loans

หมายเหตุ

*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงิ นสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไ ปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ อของธนาคาร

**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำ หรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอ บอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว