กรุงศรี ใจดี ไม่ว่าจะติดไฟแนนซ์ หรือผ่อนอยู่กับที่ไหน ก็เอารถมายืมได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีย ล ต่างติดตามและออกความคิดเห็นกันอย่างมาก ในส่วนของตรงนี้ ต้อ งบอกว่าหลัง สถาณการ ณ์รอบที่ 2มานี้ ทั้วงภาครั ฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ประจำหรือว่าเชิงพานิชย์ แม้กระทั้งเกษตรกรก็ได้ผลกระทบกันทั่วหน้า

โดยถึขนาดบางบริษัทบางกิจการ ถึงขนาดไปต่อไม่ไหวต้องทำกการปิ ดตัวลง หลายคนขัดสนเรื่องเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ บางค นที่ออกรถม า ในเงื่อนไขการผ่อน ชำระประสบปัญหา ตรงนี้ไม่ต้องตกใจ เรามีทางออกดีๆมาให้  โด ยในช่วงเวลาแบบนี้ที่ต้องบอกว่า ประเทศไ ทยของเราจะ

ผ่านข้า มไป กับช่วงที่เลวร้าย แบบนี้ ต้องบอกอีกอย่างนึงว่า ฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมอ หลั งเมฆหมอกย้อมมีแสงตะวัน ขอให้มีความเชื่อ ยังไงเราต้องกับ มาอีกครั้งแน่นอน สำรับคนที่ ใช้ร ถยนต์ ที่ กำลังมองหาวงเงิ นสักก้อนสตรงนี้เพื่อเพิ่มเติมในการ จับจ่ายใช้สอยหรือต่อยอดต่าง

ในส่วนของตรงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของอะไรต่างในส่วนของค่าใช้จ่ารถยนต์  ตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าเลือกทางเลือกกรุง ศรี คาร์ ฟอร์ แค ช หนึ่งในบริการดีๆจากธนาคารกรุงศรี แทนที่จะเป็นช่องทางอื่น

โดยล่าสุด รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ปลดล็อคภาระทางการเ งิน ผ่อนหนักให้เป็นเบา…ไม่ว่าจะผ่ อนอยู่ที่ไหน คาร์ ฟอร์ แคช  ก็รับได้หากคุ ณ เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ยังผ่อ นชำระอยู่ กับไฟแน นซ์ หรือสถาบันการเงินใดๆ

และกำ ลังเหนื่อยใจกับภาระเดิม. ถึงเวลาที่ต้อง ปลดล็ อค  ให้ คาร์ ฟอร์ แคช ช่วยแบ่งเบาภาระทางใจ และทางการเงิ นของคุณ เพราะที่ คาร์ ฟอร์ แคช เรามีข้อเสนอดีๆ เพียบ

 

ได้เงิ นก้อนใหญ่

1. ได้รับเงิ นเพิ่มเติมเสริมสภาพคล่อง หากมีเงินเหลือจากการปิดภาระเดิม

2. วงเงิ นสูงถึง 100% ของมูลค่าประเมินรถยนต์ ของธนาคาร

3. เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือน

4. สมัครได้ง่ายๆ เพียง กรอกฟอร์ม สมัครสินเชื่อออนไลน์ แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ โทรสอบถ ามรายละเอียดสินเชื่อสาขาใกล้บ้าน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อรถผ่อนอยู่ที่อื่น

1. เป็นเจ้าขอ งรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระ อยู่ กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงิ นอื่นๆ

2. ผ่อนชำระม าแล้ว ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาผ่อ นในสัญญาเดิม

3. ผู้สมัคร จะต้ องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำ สัญญ า

4. ผู้สมัคร จะต้ องมีถิ่นพำนักในประเท ศไทย

5. ชาวต่างช าติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสื อเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงา นที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอ ายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อรถผ่อนอยู่ที่อื่น

1. เป็นเจ้ าของรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระอ ยู่ กับไฟแน นซ์ หรือสถาบันก ารเงินอื่นๆ

2. ผ่อนชำระม าแล้ว ไม่ต่ำกว่าครึ่ งหนึ่งของระ ยะเวลาผ่ อนในสัญญาเดิม

3. ผู้สมั คร จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญ า

4. ผู้สมัค ร จะต้องมีถิ่นพำนั กในประเทศไทย

5. ชา วต่างช าติต้องยื่นสำเนาเอกส ารหนังสือเดินทาง และเอกส ารอนุญาตการทำงานที่มีอ ายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอา ยุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อรถผ่อนอยู่ที่ คาร์ ฟอร์ แคช หรือกรุงศรี ออโต้

1. เป็นเจ้าข องรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระอยู่กับ คาร์ ฟอร์ แคช หรื อกรุง ศรี ออโต้

2. ผ่อนชำ ระมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า18 งวดขอ งระยะเวลาผ่อนในสัญญาเดิม

3. ผู้สมัคร จ ะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญ า

4. ผู้สมัคร จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำหรับบุคคลธร รมดา

2. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อ มสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ

3. เอกสารแสดงรายได้อย่า งใดอย่างหนึ่ งต่อไปนี้

4. สลิปเงินเดือนหรื อหนังสือรับรองร ายได้ฉบับล่ าสุด หรือย้อนห ลังไม่เกิน 2 เดื อน

5. สำเน าสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบั ญชีนำเข้าเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

6. สำเนาสมุดบัญชีอ อมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้ อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

7. แผนที่ตั้งข องที่อยู่อาศัยและที่ทำงา น

8. สำเ นาสมุดบั ญชีหน้าแรกของธ นาคารที่ต้องโอนเงิ นเข้า

9. สมุดคู่มื อจดทะเบี ยนรถ

สำหรับเ จ้าของกิจก าร/นิติบุคคล

1. หนังสื อรับรองนิติบุคคลหรือทะเบี ยนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำน วน 2 ชุด

2. สำเน า ภ.พ.20

3. สำเนาบัตรป ระชาชนของกรรมการที่มีอำนาจล งนามของนิ ติบุคคล

4. สำเนาบัตรประชาช นของผู้ค้ำประกัน

5. แผนที่ตั้งของที่อยู่อ าศัยหรือที่ตั้งกิจการ

6. งบการเงินหรือ สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแส รายวั น ย้อนหลัง  3 เดือนล่าสุด

7. บัญชีรายชื่อผู้ถื อหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์

8. สำเนาสมุดบั ญชีหน้าแรกของธน าคารที่ต้องโอนเงินเข้า

9. สมุดคู่มือจ ดทะเบียนร ถ

ต้องการสมัคร  หรือ ติ ดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเ ติม ได้ที่ ก รุงศรีออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400.  หรือ เว็ปไซต์ https://www.car4cash.com