กรุงไทยประกาศสำหรับ ผู้ที่ได้รับสิทธิเราชน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และ ต้องบอกว่า ใน ช่วงรอบ 2 ที่ผ่ านมาไม่ว่า จะเป็นราสชการ ภาครัฐ หรือเอ กชน ได้รับ ผลกระทบ กันเยอะเลยทีเดียว

ในส่วน ของการช่วยเห ลือของรัฐบาล ได้มีการอ อกมาตรการช่วยเห ลือหลายอย่าง ที่เรีย กไดด้ว่า หล ายประเทศก็มีเหมือ น อย่างอเมริการ ก็มีการช่วยเหลือเหมือนประเทศไทย

โดย ในส่วนของโครงการล่าสุดที่มีห ารโอน เงินช่วยเห ลือนั้นคือ เราชนะนั้นเอง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เพจ Krungthai Care ได้โพส ต์ ข้อความระบุว่า ผู้ที่ได้รับสิ ทธิเราชนะ เตรียมยื นยันตัวตนผ่านแ อปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่ 12 ก.พ. 64

โดยผู้ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ ที่อ ยู่ในกลุ่มสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน คนละค รึ่ง และประชาชนทั่วไป อย่าลืมยืนยันตัวต นผ่านแอปฯ เป๋าตัง ด้วย 5 ขั้นต อนง่ายๆ เพื่อรับ ว งเงินใช้จ่ายในวันที่ 18 ก.พ. 64

 

ภาพจาก Krungthai Care

ภา พจาก Krungthai Care

ทำตา มขั้นตอนเลย

ภาพจาก Kr ungthai Care

ภาพจาก Krun gthai Care

โพส ต์ดังกล่าว

ขอบคุ ณ Krungtha i Care