กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus สมัคsง่าย ไม่ต้องค้ำ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงเศร ษฐกิจแบบนี้ ทำให้ใครหลายๆคนต่างกำลังมองหาเงินก้อน หรือ เงิ นสำรองสำหรับใช้จ่ายในชีวิ ตประจำวัน

เพราะในช่วง CV-19 ทำให้หล ายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทางธนาคารต่างๆ จึงมีมาต ราการออกมาช่วยเหลือโดยการปล่อยสิ นเชื่ อ หรือ พักงวดชำระ

วันนี้ทางเราได้นำสิ นเชื่ อที่น่าสนใจมาฝาก สำหรับผู้ที่เป็นพนั กงานประจำบริษัทเอกชน ที่รับเงิ นเดือน ผ่าน บัญชี ธนาคารกรุงไทยในชื่อว่า สิ นเชื่ ออเนกประสงค์ 5 Plus

ซึ่งเป็นสิ นเชื่ อแบบ กำหนดระยะเวลา (Term Loan) โดยมีวงเงิ นให้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้าน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MMR + 7.00% ต่อปี ดอกเบี้ยต่ำ และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โด ยให้ระยะเวลานานสูงสุด 60 งวด (5 ปี)

คุณสมบัติผู้กู้ สิ นเชื่ ออเนกประสงค์พร้อมใช้

 1. โดยผู้กู้ต้ องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 2. ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำบริษั ทเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บา ทขึ้นไป
 3. ผู้กู้ต้องรับเงิ นเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 4. ผู้กู้ต้อ งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงิ นกู้

 • ระยะเวลาชำระคืนเงิ นกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไ ม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัต รประจำตัวประช าชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บั ตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิ ปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แส ดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement ย้อ นหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจ ารณาได้
 6. เอกสารใบแจ้งยอ ดบัญชีสิ นเชื่ อบุคคล สิ นเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสิ นเชื่ อ

ข้อควรระวัง !!

 1. การรทำประกันชีวิ ตเพื่อคุ้มครองวงเงินสิ นเชื่ อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสิ นเชื่ อ
 2. ด อกเบี้ ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้ำได้รับเงินกู้
 3. หากผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดด อกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิ ดนัดชำระห นี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทวงถามให้ชาระห นี้เพิ่ม
 4. ลูกค้ำควรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสิ นเชื่ อ
 5. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

หากสนใจ สามารถติดต่อธนาคารสาขาใกล้บ้าน หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ krungthai.com