กรุงไทย ใจดี ปล่อยกู้คนค้าขาย 150,000 ทุกอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งใน16 สถาบันการเงินชั้นแ นวหน้าของประเทศไท ย เรียกได้ว่า ทั้งประเท ศรู้จักกันดีกับ ธนาคารกรุงไทย

ซึ่งสำหรับคนที่กำลั งมองหาวงเงิ นสักก้อนเ พื่อใช้จ่ายหรือหมุ่นเวีย นในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ต รงนี้จะดีกว่าไหมถ่า วงเงินนั้นเป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย

ถือ เป็นข่า วดีมากๆ ที่ทางธนาคารกรุ งไทย ได้ออกสินเ ชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้กับอ าชีพเจ้าของกิจก าร ทั้งรายให ญ่และรายย่ อย สามารถขอกู้ยืมเงินได้ 150,000 บาท ไปจ นถึง 1 ล้านบาท เลยทีเดียว

บริการดีๆ จากธนาคารกรุงไท ย สินเชื่อ เงิ นให้ กู้ยืม ที่ให้ยืม สำหรับ อาชี พ ที่บอ กเลยว่า น่าสนใจเอามากๆ โดยมี

 

จุดเ ด่นคือ ไม่ต้องใช้ หลั กทรัพย์ และ บุค คลเพื่อค้ำประกันอีกด้วย

แถมยังมีดอ กเบี้ยที่ถูกใจเอาม ากๆ รายละเอียดจะเป็นอย่ างไร ไปด ูกันได้เลย

 

จุดเด่น ของ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก กรุงไทย

1. ให้กู้ยื มได้ สูงสุด 5 เท่า ของ ร ายได้ต่อเดือน หรื อ 150,000 บาท แ ต่ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 1 ล้าน บาท

2. ไม่จำเป็นต้ องมี บัญชี การรับ เงินเดือ น กับ ธนาคารกรุ งไทย ก็ได้

3. เพี ยงมีรายได้ต่อเดื อนที่ 30,000 บา ท ขึ้นไป ก็ขอสินเ ชื่อได้

จุดเด่ นๆก็คือ ไม่ต้องใช้ห ลักทรัพย์ หรือ บุคค ลมาค้ำประกั น อีกด้วย

คุณสมบัติ ผู้ขอกู้ ยืมเงิน สินเชื่อ

1. มีรายได้ ต่ อเดือน ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป แล ะมีอายุ การทำง าน 1 ปี ขึ้นไป

2. หากเป็น เจ้าของ กิจการ ราย ย่อย ต้องมี รายได้ เดื อนละ 30,000 บาท ขึ้ นไป และมีการ เปิดร้ าน ไม่น้อย กว่า 2 ปี ขึ้นไป

3. จ ะต้อง ไม่มี ประวัติ ที่ เสียห าย ทางด้าน ก ารเงิน และ ไม่มี ห นี้สิน

เอกสา ร การส มัคร ขอสิ นเชื่อ

1. สำเน า บัตร ป ระชาชน

2. สำเ นา ทะ เบีย น บ้าน

3. บัตร ประ จำ ตัว พนัก งาน ถ้ามี

4. ต้นฉบับ ห นังสือ รับ รอง ราย ได้ หรือ สลิป เงิ นเดือน ในเดือน ล่าสุด หรือ ต้ นฉบับ หลัก ฐาน แสด งรายได้ ที่น่า เชื่อถือ
Statement ในการขอสินเชื่อ

4.1 บุค คล ทั่วไป ที่ทำงานปร ะจำ ให้ใช้ Statement ย้ อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

4.2เจ้าของ กิจ การ รายย่ อย ให้ใช้ Stat ement การดำ เนินก าร ธุรกิจ ย้อนหลั ง 1 ปี ขึ้นไป และ สำเนา ห นังสือ รับรอง

การ จด ท ะเบียน ถ้ามี หรือ  สำเนา ทะ เบี ยน การ ค้า ถ้ามี

สามารถยื่นข อ สินเชื่อ ได้ที่ ธนาค าร กรุงไทย ทุกสาขา ทั้่ วประเทศ