กรุงไทย ใจดี ปล่อยสินเชื่อ บัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับคนเงินเดือนน้อย

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินด่วน

หรือต้องการเงินก้อนมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

หรือใช้ในจ่ายในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลทั่วไป

วันนี้เรามีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD จากธนาคารกรุงไทย

ที่สามารถเบิกถอดเงินสดแบบออนไลน์ ได้ตลอด โดยมีวงเงินให้ตั้งแต่ 20,000 ไปจนถึง 3,000,000 บาท

ธนาคารกรุงไทย

เปิดสิ น เชื่อบัตรกดเงิน สด KTC PROUD

โดยสิ น เชื่อบัตรกดเงิน สด KTC PROUD จากธนาคารกรุงไทยตัวนี้

นอกจากจะให้ว ง เงิ นสูงตั้งแต่ 20,000 ถึง 3,000,000 บ าท แล้ว ผู้ขอยืมยังสามารถ ผ่ อนชำระได้นานสูงสุด 12 – 36 งวด

และยังสามารถเลือกผ่อ นขั้นต่ำ พร้อมรับเงินดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.93% ต่อเดือน หรือ แค่หมื่นละ 3.25 บ าท ต่อวัน

และยังคิดอัตราดอกเบี้ยฯ คำนวณแบบลดต้นลด ดอ ก (Effective Rate) 19.99% ต่อปี

หรือ เปรียบเทียบเป็นอัตราด อ ก เบี้ยฯ คงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) 0.93% ต่อเดือน เลยด้วย

ที่สำคัญสินเชื่ อ บัตรกดเ งิน สด KTC PROUD สามารถชำระสินค้าและบริการ ของร้านค้าที่มีสั ญ ลักษณ์ UnionPay ได้ทั่วประเทศไทย

และยังสามารถชำระคืนแบบเต็ ม จำนวนหรือชำ ร ะ ขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรีย ก เก็บ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บ าท ได้อีกด้วย

และที่หลายคนน่าจะชอบที่สุดคือ สินเชื่ อ บัตรกดเงิ น สด KTC PROUD ฟรีค่าธร ร มเนียมเบิกถอน ฟรีค่าธร ร มเนียมรายปีตลอดชีพ

และหากวันไหนเกิดเงิ น ไม่พอก็สามารถขอเพิ่ม วงเงิ น ชั่วคราวฉุ ก เ ฉิ น ได้ด้วยค่ะ

ข้อดีของสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD

1. สมัครวันนี้ รับด  อกเบี้ยต่ำเพียง 0.93% ต่อเดือน*

2. ผ่อนได้นา นสูงสุด 12 – 36 งวด

3. เลือกผ่อนขั้นต่ำ 3% หรือ ผ่อนชำ ร ะ แบบรายเดือน

4. ผ่อ น ซื้อสินค้า ในอัตราด อ ก เบี้ยพิเศษ 0%

5. จ่ายด อ ก เบี้ ยเบา ๆ แค่หมื่นละ 3.25 บ าทต่อวัน

6. วงเงิ น ไม่พอ ขอ เพิ่มได้ง่ายๆ

7. ผ่อนเท่ากันทุ ก เดือน

สินเชื่ อ บัตรกดเงิ น สด KTC PROUD จากธนาคา ร กรุงไทย จึงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่ อ

ที่อนุมัติไว ได้เงิ น มาก และยังสามารถผ่ อ นชำระได้สูงสุดนาน 12 – 36 งวด ด้วยดอกเ บี้ ย ราคาเบาๆ หมื่นละ 3.25 บ าทต่อวัน

สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจ สินเ ชื่ อ บัตรกดเงิ น สด KTC PROUD ลองมาเช็กคุ ณ สมบัติของตัวเองได้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

1. ผู้ยืมต้องมีรา ย ได้ประ จำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษั ท ข้าร า ชการ หรือพนักงานรัฐวิ สาห กิจ เป็นต้น

2. ผู้ยืมต้องมีสัญ ช าติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. ผู้ยืมต้องมีรา ย ได้ขั้นต่ำ 12,000 บ าท ต่อ เดือน ขึ้นไป

4. ผู้ยืมต้องมีอ า ยุงานในสถา น ที่ทำงานปัจจุบันอย่ า งน้อย 4 เดือน

5. ผู้ยืมต้องที่เป็นเจ้า ข องกิจการหรือผู้ประก อ บการธุรกิจส่วนตัว ที่มีอายุกิจก า รตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และมีรา ย ได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน

6. ผู้ยืมต้องมีเบอร์ โ ท รศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD

1. เริ่มแรกเข้าไปที่หน้าเว็ บ ไซต์ โดยคลิกลิงค์นี้ สินเชื่อบัตรกดเงินสด

2. เมื่อเข้ามาที่หน้า สมัครสินเชื่ อ บั ต รกดเงิ น สด KTC PROUD เพียงแค่ท่านกร อ ก ข้อมูลตามรูปด้านบ น ให้ครบและกด ติ๊กถูกที่ช่ อ ง ข้าพเจ้ารับทราบ… จากนั้นกดที่ปุ่ม ส่งข้อมูล

3. เพียงเท่านี้ท่า น ก็แค่รอทาง KTC ติดต่อภายใน 2 ชั่วโมงหรือเวลาทำการ เป็นทันเสร็ จ สิ้น พิเศษ! สมัครวันนี้ รับดอกเบี้ ย ต่ำเพียง 0.93% ต่อเดือน* รับเงิ น ก้อนโต อนุมัติไวผ่อนได้นานสูงสุด 12 – 36 งวด

สำหรับผู้ที่สมัครผ่านแล้วแน บ เอกสา ร เพื่อขอ สินเชื่อบั ต รกดเงินสด KTC PROUD โดยเอกสา ร ที่ต้องเตรียมทั้งหมดมีดังนี้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. เอกสา ร สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นพนักง า นบริษัท / ข้าราชการ / พนักง า นรัฐวิสาหกิจ

2. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประช า ชน /เอกสารสำเนาบั ต ร ประจำตัวข้าร า ช การหรือรัฐวิสาหกิ จ

3. เอกสารสำเ น า ทะเบียนบ้า น

4. เอกสา ร หนังสือรั บ รองเงินเดื อ น / สลิปเงินเดือน เดื อ นล่าสุด (ฉบับจริง)

5. เอกสารสำเนาใบแจ้งยอ ด บัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดื อ น ย้อนหลัง 3 เดือน

6. เอกส า รสำเนาหน้าแรกของสมุ ด บัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บั ญ ชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

7. เอกสารสำหรับผู้ขอสิ น เ ชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ / ประกอ บ ธุรกิจส่วนตั ว

8. เอ ก สารสำเนาบัต ร ประจำตัวประชาชน

9. เอกสารสำเ น าหนังสือรับรอ ง จดทะเบียนนิติบุ ค ค ล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม

10. เอกสาร สำเนาบัญชีธนาค า ร ในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดื อ น

11. เอกส า รสำเนาบัญชีร า ย ชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

12. เอก ส ารสำเนาหน้าแรกข อ งสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพ า ะของผู้ยืมเท่านั้น)

สำหรับการผ่ อ นชำระ สินเ ชื่ อบัตรกดเ งิ นสด KTC PROUD สามารถดูรายละเอียดอัตราด อ ก เบี้ยได้ตามตารางด้านล่างนี้

อัตราดอกเบี้ย

ตัวอย่างวิธีการคำนวณด อ ก เบี้ยและค่าธร ร มเนียมบัตรกดเงินสด KTC PROUD

สำหรับผู้ที่สนใจสินเ ชื่ อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สามารถเข้าไปดู ร า ย ละเอียดเพิ่มเติมได้โ ด ย คลิก ลิงก์นี้ เลยค่ะ