กรุงไทย Smart m กู้ได้ทุกอาชีพ 10,000-100,000 ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน ไม่ต้องมีบัญชี

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่าในช่วงสถ าณการณ์แบบนี้ ไม่ว่าจะเป็น  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าน้ำค่าไฟ ค่ารถค่าบ้าน ค่าอะไรหล ายหลาย ช่วงนี้หลายท่านได้รับผลกระทบ กันเกื อบทั้งประเทศเลย ว่าได้

ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับผลกระทบกันหมดหลังจากสถาณการณ์รอบ 2 บางองค์กร บางบริ ษัทถึงข นาดปิดตั วลง

 

โดยในส่วนของช่วงนี ต้องบอกอีกอย่า ว่าฟ้าหลังฝนต้ องสดใสเส มอ สำหรับ ในช่วงนี้ที่ประเทศไทยจะกลับม าพ้นวิกฤษแบบนี้ หลายคนอาจกำลัง มองหาวงเงินสักกก้อน เพื่อที่มาหมุ่นเวียนในการลงทุน

หรือประคองในส่วนของกิจการของตัวเอง  หรือจับ จ่า ยใช้สอ ยในเรื่องต่างๆ จะดีกว่าไหม ถ้า ในส่วนของวงเงินก้อนนั้นเป็น สินเชื่อ จากธนาคาร กรุงไทย 1 ใน 5 สถาบันหลักทางการเงินของประเทศไทย

 

ล่าสุด สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money ปล่อยให้กู้ยืมได้ สูงสุดถึง 1,000,000 บา ท แต่ถ้าต้องก ารกู้ที่ 100,000 บาท ก็สามารถทำได้ ที่สำ คัญ สามารถผ่อ นชำระเงินคืน ให้กั บทาง ธนาคาร ได้แบบส บายๆ สูงสุด 5 ปี ยอดการผ่อน ชำระเ

งินคืน จะตกเพียง เดือน ละ 2,761 บาท อัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ 2 2% และยังมีอัตราดอกเบี้ยแ บ บพิเศษ 15% อีกด้วย ยอดการผ่อน ชำ ระ จะตกเพีย งเดือ นละ 2,378 บาท

จุ ดเด่น สิ นเชื่อ กรุงไ ทย Smart M oney

1. ให้วงเงิน สูงสุดที่ 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท

2. ไม่มีการรับเงินเดือนผ่ านบัญชีกรุงไทย ก็สมัครได้

3. ต้องมีรายไ ด้ขั้นต่ำ 3 0,000 บาท ขึ้นไป

4. กู้ง่าย ไ ม่ต้องใช้หลักประกั น และ บุคคลค้ำประกัน

 

คุณสมบัติ ผู้ส มัครขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

  1. บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ 30,000 บาท
  2. มีอ ายุการทำง าน ที่ไม่น้อยไปกว่า 1 ปี
  3. เจ้าของร้านค้า รา ยย่อย ทั่วไป ต้องมีรายได้ต่ อเดือน 30,000 บาท และ เปิ ดร้าน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. ไม่มี ประวั ติเสียด้ านการเงิน ไม่มีห นี้สินไดๆ

เอกสาร การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

1. สำเนา บั ตรประจำตัว ประชาชน 1 ชุด

2. สำเนา ทะเบี ยน บ้าน 1 ชุด

3. บัตร ประจำตัว การเป็นพ นักงาน กรณีที่มี

4. ต้นฉบับ หนังสือ รับรองรา ยได้/สลิปเงินเดือนล่ าสุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายได้ ที่เชื่อถือได้

5. Statement

5.1บุคคลที่มี รายได้ประจำ ให้ใ ช้ Statement 3 เดือ นล่าสุด

5.2 เจ้าของร้า นค้า ทั่วไป ให้ใช้ Statement การดำเนิ นธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป หรือ สำเนา หนังสื อการจดทะเบียน หรือ สำเนา ทะเบียนการค้า

ท่านที่สนใจ สมัครขอสินเชื่อ แ ละ อ่านข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เวปไซต์ ธนาคารกรุงไทย

หากกู้เงินเท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

1. กรณีบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้ประจำ อัตร าดอกเบี้ย 20% ต่อปี

2.  กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่ อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

โดยสำหรับใครที่มีข้อสงสัย ก็สามาร ถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งข้อร้องเรียน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai.com หรือเบอร์โทร Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

วิธีชำระเงินกู้

1. สาขาธนาคาร

2. Krungthai NEXT/Internet Banking

3. ตู้ ATM

ติดต่อสอบถา มข้อมูลได้ที่    บม จ.ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111