กสิกรให้ยืมผ่านมือถือ เงินเดือน 7500 สมัครได้รู้ผลไวอนุมัติโอนเงินทันที

เรียกได้ว่าจากสถานการต่างๆที่ผ่านมานั้นหลายๆคนต่างไดเ้รับผลกระทบจากสถานการ cv-19กันอย่างมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือ ในกิจกาาร ซึ่งสำหรับบางบริษัท หรือบากกิจการจากรอบที่ผ่านมาถึงขนาด หยุดกิจการช่วคราวหรือปิดตัวถาวร ซึ่งสำหรับมาตรการต่างๆในตอนนีก็ถือว่าช่วยเหลือได้ในระดับนึ่ง แต่ทว่าสำหรับคนที่ต้องการวงเงินเพิ่มเติม ในส่วนของตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกแหนึ่งทางเลือกในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็การจับจ่ายใช้สอยหรือลงทุนธุรกิจส่วนตัว ชั่วได้ไม่มากก็น้อยกับ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan: สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที

ล่าสุด สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan: สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที สมัครง่ายผ่านมือถือ อนุมัติไว 15 นาทีรู้ผล ส่งเงินโอนเข้าบัญชีเลย โดยสมัครง่าน ผ่าแอปมือถือ  เงินเดือน 7500 บาทก็สามารถยื่นเรื่องได้ วงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้ตามเกนณ์ของธนาคาร

จุดเด่น

1. ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา

2. สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว

3. เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ได้

4. ใช้จ่ายได้ตามใจ

6. อนุมัติไว รู้ผลภายใน15 นาที

 

ยอดชำระรายเดือน

 

รายละเอียดการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 20 ปีขึ้นไป

3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

5. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอกสารแสดงตัวตน

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ

3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

เจ้าของกิจการ คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 20 ปีขึ้นไป

3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

5. ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

2. เอกสารแสดงตัวตน

3. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล เอกสารแสดงตัวตน

1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

 เอกสารแสดงรายได้

1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษั

1. ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

2. กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

3. เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

4. เอกสารแสดงรายได้

สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

อาชีพอิสระ คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 20 ปีขึ้นไป

3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

5. ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

7. เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

2. เอกสารแสดงรายได้ เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ :

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย :

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 

สนใจข้อมูลเพิ่มติมติดตจ่อได้ที่ ธนคารกสิกรทุกสาขา หรือโทร 0-2888-8888

หรือที่เว็ปไวค์ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx