กสิกร ให้ยืมไวใจดี Express Cash สำหรับคนรายได้น้อย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่าวนของสถาณการณ์รอบ 2 ที่ผ่าน มาประเทศไทยเราได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน  แม้ก ระทั้งในส่วนของเชิง พาริชย์ ตจรงนี้ได้ รั บผลกระทบกันหมดทั่วหน้า

โดยบางบริษัท บางกิจการถึงขนาดปิดตัว ยิ่งกว่านั้น ในส่ว นของอาชีพ ที่ รับงค่าค อมมิชั่น ตรงนี้ รายได้ลดลงแน่นอน  เช่น pc พนักงานขา ย และพ่อค้าแม่ค้า ต่างต่างๆ บางคคนชั กหน้าไม่ถึงหลัง เพราะในช่วงสถาณการณ์นั้  ในการหาลูกค้า ทำได้ลำบ าก บางพื่ นที่ต้องหยุ ดช่ั่วคราวในการ บริการ เช่นห้างต่างๆ

 

ซึ่งหลายคนห าทางออ กกับนอกระบบที่มี นส่วนของ อัตราดอกเบี้ยที่ สุง สำหรับส่ วนนี้ถ้าเราใช้สติ จับมือกันให้แน่นแล้วกว้าข้ามไป

ดีกว่าแน่นอ นครับ ถ้าเกิดว่าวงเ งินก้ อนนั้นเป็น ในส่วน สินเชื่อ บัตรกดเงินสด บัตรเ งินด่วน Xpress Cash – ธนาคารกสิกรไทย 1 ในผู้นำด้านธนาคารและสินเชื่อของประเทศไทย

ล่าสุด บัตรเงิ นด่วน Xpress Cash – ธนาคารกสิก รไทยสมัครวัน นี้ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน เอก สาร นิ ดเดียว อนุมัติไว ไม่ต้องมีบุ คคลค้ำ ปร ะกัน.

พิเศษ ดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน รู ด กด ผ่อน ได้ ในบัตรเดียว สมัครง่าย ไม่ต้องมีบุ คคลค้ำปร ะกัน. กดเงินง่ายไม่ต้องใช้บัตร. วงเงิน 5 เท่าข องรายได้* จ่ายด กเบี้ยตามยอดใช้จริง.

 

วงเงินอ นุมัติแ ละอัต าดอกเบี้ย

วงเ งินที่ได้รับอ นุมัติ

.

 

 

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนชำระสิน ค้าผ่านวงเงินบัตรเงินด่ว น Xpress Cash แบบผู้ถือบัตรเป็นผู้รับดอกเบี้ย นานสูงสุด 36 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัต ราดอกเบี้ย คงที่ พิเศษเริ่มต้น 0.59% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ค่าธร รมเนียมก ารใช้วงเงิน (อัตราดอกเบี้ยฯ) บริก ารผ่อนชำระ คิดเป็นอัต ราดอก เบี้ยแบบ คงที่ ต่อเดือน ( Flat Rate) เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแ บบลดต้น ลดดอกต่อปี (Effective Rate) ดังระบุในตาราง

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยหมื่นละ 5 บาท ต่อวัน คำนวณจากดอกเบี้ ยแบบลด ต้นลดดอกในอัตรา 18% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมด อกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธร รมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเ งินด่ วน Xpress Cash ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไปเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยตามตารางนี้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพ บัญชี และคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระสินค้า/บริการ ขึ้นอยู่กับโปร โม ชั่นของแต่ละสินค้ าและร้านค้าที่ร่วมรา ยการ อัตร าดอกเบี้ยชำระสินค้า/บริการแบ บเต็มจำนวนใช้อัตราดอกเบี้ยปกติตามอัตราดอกเบี้ยกดเงินสด

สำหรับลูกค้ าที่ได้รับการอนุ มัติใหม่เท่านั้น

 

 

 

 

รายละเอี ยดการสมัคร

ผู้มีร ายได้ประจำ เจ้าขอ งกิจการ อาชีพอิสระ

คุณส มบัติ

สัญชา ติไทย

อา ยุ 20-70 ปี

ต้อ งมีรายได้ 15,000 บ าทขึ้นไป

ต้องมีอ ายุงานไม่น้อ ยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำง านเดิมไ ด้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงา นปัจจุบันแล้ว

มีเบอร์โทรศั พท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่ บ้าน ที่ทำงาน ห รือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกส ารแสดง ตัวตน

สำเน าบัตรประ ชาชน หรือ

สำเนาบัตรประจำตั วข้าราชการ หรือ รั ฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเ นาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ เพิ่มเติม ใน การ ลงทะเบียน สมัคร

ต้องลงนามรับ รองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรา ยได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

เอกสาร 50 ทวิ ปี ล่าสุด

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภ าษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

กรณี เงินเดือนน้ อยกว่าเกณฑ์รายได้ ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่า คอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเ พิ่มเติม ดังนี้

Stateme nt ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาค ารกสิกรไทยไม่ ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนากา รเดินบัญชี (St atement)

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

หมายเหตุ 

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ต้องกาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

สำนักงานใหญ่

ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร 02-2220000 กด 1

เว็ปไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/Xpresscash.aspx