กำหนดวันแล้ว เปิดปฎิทินจ่ายเงินอุดหนุน 3 กลุ่มหลัก ปี 2564 เข้ามาเช็กเลย

เรียกว่าเป็นข่าวดีจากภาครัฐ ที่ยังคงมีมาให้ประชาชนได้เฮกันต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่ใกล้จะถึงนี้ ได้เปิดปฎิทินจ่ายเงินอุดหนุน เบี้ยคนพิกา ร 2 กลุ่มหลัก และเบี้ยผู้สูงอายุ จะจัดสรร ตามงบประมาณในปี 2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 63 ถึง กันย ายน 64

ซึ่งทั้งเงินอุดหนุนทั้ง 3 กลุ่ม รัฐบาลจะชำระผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพนั้นเอง และในงบประมาณปี 2564 ทางกรมบัญชีกลาง

ได้ออกปฎิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิกา ร โดยองค์กรปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูล ของสวัสดิการสังคม

และนอกจากนี้ รัฐยังคงผลักดัน กระจายรายได้ในการดำรงชีพให้แก่ผู้สูงวัยในประเทศ ด้วยเบี้ยผู้สูงอายุ  ที่มีการดำเนินมาตรการมาโดยตลอดหลายปี

ซึ่งในมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 18 ต.ค. 54 ได้มีการอนุมัติให้มีเบี้ยยังชีพทุกเดือน โดยจัดสรรในรูปแบบขั้นบันได ดังนี้

โดยเมื่อเร็วๆนี้ เบี้ยผู้พิกา ร สำหรับในปีงบประมาณ 2564 นั้น มติคณะรัฐมนตรี ยังคงมีมาตรการดูแลต่อเนื่อง เห็นชอบให้เพิ่ม เบี้ยความพิการ

เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท เริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564 มอบให้กับผู้พิการ 2 กลุ่ม ดังนี้

1.ผู้พิกา ร ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท ต่อ เดือน (จากเดิม 800 บาท ต่อ เดือน)

2.ผู้พิการ ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการ เพิ่ม 200 บาท ต่อ เดือน

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติมใด ๆ แต่ยังคงได้รับเบี้ยคนพิการ 800 บาท/เดือน ตามเดิม

โดยจากข้อมูลของปฏิทินการจ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการนั้น ธนาคารจะทำการแจกจ่ายเงิน ให้ผู้มีสิทธิ ผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้


เก็บข้อมูล หรือเซฟเก็บไว้ได้เลย

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวสารจาก ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย