กู้ที่ไหนไม่ผ่าน มาทางนี้ ยืมเงินผ่านทางไลน์ อนุมัติไวใน 10 นาที วงเงินสูงสุด 800,000 บาท

เป็ นอีกหนึ่งข่า วสารดีๆ สำหรับสถานการณ์ CV-19 ในช่ว งนี้

ทำใ ห้ใครหลายคนต่ างกำลังมองหาช่องทา งกู้เงิน

เพื่ อใช้หมุนเวีย นในธุรกิจ หรือใช้อุ ปโภคบริโภค

วั นนี้เราจึงมาแ นะนำวิธีการกู้เงินจาก LINE BK ที่มีหลายๆคนสา มารถกู้ผ่านมาแล้ว

สำหรั บการกู้ยืมเงิ นผ่านทาง Line bk ของแ อปกสิกร

โด ยไม่ต้องยื่นเอ กสารอนุมัตภายใน 3-5 น าที

สามารถเ บิกถอนเป็นเงินสดได้ต ลอดเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยม

อี กทั้งยังได้วงเงิ นคืนทันที เมื่อชำระคืน โดยมีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าขอ งรายได้ และไม่เกิน 800,000 บาท

โ ดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้กู้แล ะผ่านจริง โดยได้ระบุข้ อความว่า

สวัส ดีค่ะ อาทิตย์ที่แล้ วมีสหายท่านนึงโพสต์ถ ามเกี่ยวกับกู้เงิน LINE BK ไว้

วันนี้เ ราเลยจะมามาอัพเดทเรื่อ งนี้ วันนี้เรากู้ผ่านแล้วนะคะหลังจากอาทิ ตย์ที่แล้วเรากู้ไม่ผ่าน(เฟลมสกค่ะตอนนั้น)

เรา ได้วงเงินหมื่นเก้ากว่าๆ แต่เ ราเอาหมื่นห้า รู้ผลเร็วมากค่ะไม่ถึง5นาที และต อนแรกก็ไม่คิดว่าจะผ่านค่ะ

เพราะตอ นนี้เราไม่ได้ทำงานป ระจำ กลับมาอยู่ตจวขายขอ งเล็กๆน้อยๆ

และอา จติดบูโรจากรถมอไซค์เมื่อเกือบ 10ปีที่แล้ว วันนี้ดีใ จมากค่ะมีเงินมาต่อยอดทำร้ าน

โพ สต์ดั งกล่ าว

วิธีก ารสมั ครมีดั งนี้

1. เข้ าไปที่ line แ ล้วเ ลือก Wallet

2. เข้ าไปเลื อกที่ LINE BK

3. กร อกข้อมูลลงไปและกดตกลง หา กใครไม่มีบัญชีกสิกรก็สามารถเปิดได้ทั นทีโดยไปกดยืนยันที่ตู้ ATMได้เลย

4. ห ากใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สาม ารถกู้ยืมได้เลยจ้า สมัครปุ๊ป อนุมัติปั๊ป ทันทีจ้า โด ยด อกเบี้ยจะอยู่ที่ 23% ต่อปี