กู้ยืม 300,000 บาท แค่มีสมุด ธ.ออมสิน กู้ได้ทุกคน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้อ งบอกว่า จากสถาณการณ์  รอบ 2 นี้ได้รับผลกระท บ ทั้งประเทศ

ในส่วนของผู้ที่ต้องการ หรือกำลัง ม องหาวงเงินสักก้อนเพื่อมาต่อยอด หรือลงทุน เพิ่ม ในช่วง ที่เรีย กได้ว่า กำลังฟื้นตัว ของประเทศไทย

ตรงนี้จะดีก ว่าไหมถ้าเกิดวงเงินก้ อนนั้นเป็นวงเงินจากสินเชื้อไท รทอ ง  สิ้นเชื่อตัวไหมล่าสุดขอ งธนาคารออมสิน

โดยตรงนี้ ไม่ต้อ งเป็นพนักงานประจำแค่ป ระกอบอาชีพ ธนาคารออมสิน เข้ าใจว่าชีวิตของคุณ มีภาระที่ต้ องแบกรับ เราเลยออกแ บบ สินเชื่อไทรทอ งอเนกประสงค์

ให้คุณไ ด้มีอิสระ ในก ารกู้ยืมสินเชื่อไ ด้มากขึ้น กั บเงินก้อนที่จะช่วยแ บ่งเบา ภาระค่ าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน ท่อ งเที่ยวได้ตามใจ และสามารถนำไปใช้ ปร ะกอบอาชีพ

เพื่ อหาเลี้ ยงตัวเอง วั นนี้โอก าสมาถึงทุ กคน ที่มีอา ชีพและรา ยได้ที่แน่นอนก็ สามารถ ทำเรื่องขอสินเชื่อ กับธนาคารออมสินไ ด้ทุกคนทุกอาชี พ

ร ายละเอียดการ สมัคร สินเชื่อ

คุ ณสมบั ติผู้กู้

เป็นบุคค ลสัญช าติไทย

เป็นบุคคลที่ มีอ าชีพและร ายได้ที่แน่นอน

มีอายุค รบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสา รประกอบก ารขอสินเชื่อ

บัตรป ระจำตัวประช าชนที่ยังไม่หม ดอายุ

สำเนา ท ะเบียนบ้ านผู้กู้

สำเนาใ บสำคัญการสม  รส หรือสำเนาใบแสดงการ หย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรส

ห นังสือรับรองเงิน เดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำ เนาสมุดบัญ ชีเงินเดือน

หนังสือรับรอ งการเป็นข้ารา ชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ งค์กรธุรกิ จเอกชน

บัญชีเงิ นฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ

หนังสือยินยอมให้หักเงิ นเดือน (กรณีหน่ว ยงานหักเงินนำส่งชำ ระหนี้)

วงเ งินกู้

กร ณีใช้บุคคลค้ำ ประกัน ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 300,000 บาท

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ยืมได้สูงสุด  10,000,000 บาท โดย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ถ้าเป็นที่ดินพร้ อมอาคาร ให้ กู้ได้สูงสุด 90% ของรา คาประเมิน ห้องชุดให้กู้ได้สูงสุด 85% ขอ งราคาประเมิน

และสุดท้ายที่ดิ นให้กู้ได้สูงสุ ด 80% ของ ราคาป ระเมิน

ร ะย ะเวลาชำระหนี้

กรณีเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงิน กู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรื อ 84 เดือน

กรณีเงิ นกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำ ระเงิน กู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

ติดต่อส อบถามได้ที่ธนาคารอ อมสินทุกสาขาทั่วประเท ศ หรือ Call Center โทร.1115