ใช้มาตรการเข้ม งดออกจากเคหสถาน 14 วัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า อยู่บ้านก็ช่วยประเทสได้ ล่าสุด  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ก.ค.64 ที่กระท รวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวด่วน สถานการณ์ CV-19 ว่าจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิ นกรณี CV-19(EOC) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะที่ป รึกษาด้านสาธารณสุข ศบค. และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในพื้นที่ กทม. เห็นตรงกัน ว่า จะมีการเสนอ ศบค.ในการยกระดับมาตรการท างสังคม

โดย เฉพาะ การจำกัดการเดินทาง อยู่บ้านหยุดเชื้ อเพื่อชาติ ไม่ออกจากเคหสถาน เว้นไปหาอาหาร พบแพ ทย์ และฉี ดวัคซี น ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด และปิดสถานที่เสี่ย งทั้งหมดที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

แต่ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นสถานที่จำเป็นยังเปิดได้ โดยใช้ในพื้นที่เสี่ยงและกันชน เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

วันนี้พบ วเลขติด CV-19 สูงกว่า 7 พันราย สะสมกว่า 2.8 แสนราย ซึ่งส่วนใหญ่มีการร ะบา ดในกทม.และปริมณฑล และแพ ร่ระบา ดไปยังต่างจังหวัด ดูจากตัวเลขสะสม ทำให้ผู้ป่ว ยมีความจำเป็นต้องใช้เตียงเพิ่มขึ้น

จึงต้องหามาตรการและเร่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการคว บคุมโร ค ซึ่งจะมีการใช้วั คซี น ประกอบกับการตรว จหา CV-19

โดยจะใช้แรทบิทเอนติเจนเทสเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค กล่าวว่า เบื้องต้ นจะเสนอให้ใช้มาตรการนี้ในระยะเวลา 14 วันตามระยะฟั กตัวของโร ค ซึ่งมาตรการนี้จะเหมือนกับมาตรการช่วงเม.ย.2563 ร่วมกับการเร่งฉี ดวั คซี น หากได้รับความร่วมมือเชื่อว่าผู้ ติดเชื้ อจะลดลงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า