ขนส่งทางบก เปิดรับสมัครลายอัตรา เงินเดือน 18,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่นำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งในสถานการณ์ cv 19 รอบที่ 4 นี้ ตอกย้ำควาลำบากจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วน ค่าใช้จ่ายส่วน ตัวหรือครอบครัว ซึ่งหไลายคนตอกงานจากผลกระทบนี้ ล่าสุด วันที่ 30 มิ.ย.2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ให้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ซึ่งรัฐบาลได้ให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจเร่งรัดดำเนินการรับสมัคร และบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ซึ่งได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จำนวน 26 จังหวัด ได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม 156 อัตรา ส่วนจังหวัดที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 250 อัตรา

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 406 อัตรา ได้มอบอำนาจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการได้ทันที และให้งดการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการด้วยความรวดเร็ว

ทั้งนี้ กำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.2564 และดำเนินการการจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนส.ค.2564 โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน สิ้นสุดสัญญาจ้างงานไม่เกินวันที่ 1 ก.ย.2565 และจะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง

ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบางจังหวัดได้เริ่มประกาศเปิดรับสมัครแล้ว ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป