ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่มีบัตรคนจน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

อีกหนึ่งข่ าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรัฐทุกท่าน

สำห รับในช่วงสถานก ารณ์ CV-19 ผู้คนต่างได้รับผลกระท บกันเป็นจำนวนมาก

ทำให้รั ฐบาลออกมาตราการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวย าประชาชนที่ได้รับผ ลกระทบ

รว มไปถึงธนาคารต่างๆ ได้ปล่อยสินเชื่ออ อกมาให้กับใครที่ต้องการเงินด่วนมาใช้จ่ ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ล่ าสุด ธนาคารออมสิน ได้ปล่อยสิ นเชื่อวงเงิน 50,000 บ าท

ซึ่ งเป็นหนึ่งในสินเชื่อของโคร งการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขห นี้นอกระบบ

ให้กั บผู้ที่ต้องการนำเงินก้อนไปใช้หนี้นอ กระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือก ารอุปภโภค บริโภค

แ ต่ต้องไม่นำไปชำระห นี้นอกระบบต่า งๆ (RE-Finance)

โด ยเงื่อนไขสำคัญจะต้องมีบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจ นเท่านั้น

ถึงจ ะสามารถทำเรื่องข อกู้ได้ โดยกำหนดให้รายล ะไม่เกิน 50,000 บาท

ซึ่ งจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตา มความสามารถในการชำระห นี้

โด ยมีระยะเวล าให้นำมาชำระคืนภา ยใน 5 ปี

ร ายละเอี ยดข องสินเชื่อ

 1. วงใงเงินกู้ 50,000 บาท
 2. อัตร าดอกเบี้ยคงที่ ร้อ ยละ 0.75 ต่อเดือ น
 3. ร ะยะเวลากู้ ตั้ งแต่ 3 ปี สูงสุ ด 5 ปี
 4. ไ ม่ต้องค้ำเพราะใช้บร รษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนา ดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ขั้น ตอนการสมั คร

 1. ผู้ที่จ ะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่มีการประ กอบอาชีพ มีรายได้แ น่นอน
 2. ผู้ที่จ ะขอสินเชื่ อจะต้องมีสั ญชาติไทย
 3. ผู้ที่จ ะขอสินเชื่อจะมีอายุค รบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้อ งไม่เกิน 65 ปี
 4. ผู้ที่จ ะขอสินเชื่อจะต้องมีถิ่ นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สา มารถติดต่อได้
 5. ผู้ที่จ ะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนห นี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเ บียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

วิธีส มัคร สินเชื่อโครงการธน าคารประชาชนเพื่อแก้ไขห นี้นอกระบบ

ผู้ที่ส นใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ที่ ธนาคารออ มสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เข ตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ติ ดต่อ Call Center : 1115 E-Mail: voice@gsb.or.th หรื อ ธนาคารออมสินทุกส าขาใกล้บ้านท่าน

เอ กสารที่ต้ องใช้

 1. สำเ นาบัตรปร ะจำตัวป ระชาชน
 2. สำเน าทะเบียนบ้ านผู้กู้
 3. สำเน าผู้ค้ำปร ะกัน
 4. เอ กสารแสดงรายได้ในก ารประกอบอาชีพ
 5. สมุ ดบัญชีเงินฝาก สลิปเงิน เดือน (ถ้ามี)
 6. เอ กสารรายรับ/รา ยจ่าย (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายส ถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักท รัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประ กันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้)
  อัตราดอกเบี้ย
 8. อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยล ะ 1 ต่อเดือน

ค่ าใช้จ่าย

 • เสียค่าทำเนีย ม 100 บาท ต่อสัญญา

ก รณีที่ไม่มีบัตรคนจนท่านสามาร ถตรวจสอบเช็คสิทธิส วัสดิการสังคม

วิธีเช็ คสิทธิ์บัตรคนจ นประจำเดือนมิถุน ายน-63

ก ารตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านคลิกที่รูปด้า นบน กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่ านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

กร ณีท่านที่ไม่เคย ลงทะเบียน

หา กท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงท ะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้ วยตนเอง

ที่ระบ บบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิก ารสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซ ต์ govwelfare.cgd.go.th

โดย ให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจส อบประวัติการรับสวัสดิการ หรือค ลิกที่รูปด้านล่าง

จา กนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลง ทะเบียน

กรณีที่ปุ่มล งทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้ าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู ตรวจสอบประวั ติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู

ก รอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บั นทึก” รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่า นทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี)

เมื่ อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่า นสามารถเข้าสู่ระบบได้ หากมีข้ อสงสัยเพิ่มเติม

ท่ านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุ นเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300