ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อ UOB อนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท ผ่อนสบาย ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน

อีกหนึ่งข่ าวสารดีๆ สำหรับใค รที่กำลังมองหาธนาคารสำหรับการยื มเงินด่วนพร้อมใช้

วันนี้เราจ ะมาแนะนำสินเชื่อของ ธน าคาร ยูโอบี เป็นสินเชื่ อที่มีชื่อว่า UOB i-Cash

สำหรับใ ครที่มีเงินเดือนตั้ งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ก็สาม ารถทำรายการได้ง่ายๆเลย

สำหรับสิ นเชื่อ UOB i-Cash เป็ นสินเชื่อที่สามารถขอได้ตั้งแต่เ งินก้อนเล็ก สูงสุดถึง 1,500,000 บาท

ที่สำคัญคื อ ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำป ระกัน อนุมัติไวภ ายใน 3 วัน ผ่อนได้น านสูงสุดถึง 60 เดือน

ถ้าหากขอย กเลิ กสินเชื่อภายใน 7 วันหลังได้รับกา รอนุมัติ จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

ข้ อดีข องสินเชื่ อ UOB i-Cash

 1. เป็นสิ นเชื่อแบบคำนวณอัตรายด อกเบี้ย ลดต้น ลดดอ ก
 2. อนุมั ติไว ภา ยใน 3 วัน ได้เงินพร้อ มใช้
 3. ว งเงินสู งถึ ง 1,500,000 บาท
 4. ผ่อ นชำระได้สู งสุด 60 เดือน แบ่งเป็นรา ยเดือนเท่าๆกั นทุกเดือน
 5. ผ่อ นสบาย ไม่เป็ นภาระในก ารบริหารเงิน
 6. ถ้าหา กยกเลิกภายใน 7 วันห ลังได้รับการอนุมัติ จะไม่เสี ยค่ าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

คุณส มบัติผู้กู้ สินเชื่อ UOB i-Cash สำห รับพนักงานประจำ

 1. เป็นพนักง านประจำ ต้องมีเงินเดือนตั้ งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 2. ต้ องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป และต้ องผ่านการทดลองงาน (เปลี่ ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องกันได้ เฉพาะสายธุรกิจเดียวกัน)
 3. ต้อ งมีสัญชาติไ ทย อายุตั้ งแต่ 20-60 ปี

คุ ณสมบัติผู้กู้สิ นเชื่อ UOB i-Cash สำห รับ เจ้าของกิจการ

 1. ต้อ งมีเงินเข้าออ กบัญชีตั้งแ ต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 2. ต้อ งมีกิจก ารมาแล้วอย่างน้ อยเป็นเวลา 3 ปี

ขั้ นตอนก ารสมัคร สินเ ชื่อ UOB i-Cash

1. เ ข้าเว็ บไซต์สินเชื่อ UOB i-Cash อ่านเ งื่อนไข และกดสมัครด้านล่าง

2. เมื่อเข้ ามาแล้ว จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล ให้ท่า นกรอกข้อมูลตามรูปภ าพ

จากนั้นติ๊ กที่ช่องยอมรับเงินไข และก ดปุ่มตกลง

(ก รุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโท รศัพท์มือถือ และอีเมล ของท่านเพื่ อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง คร บถ้วน สำหรับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)

3. หลังจ ากที่ทำการลงทะเบียนเสร็ จสิ้นแล้ว รอเจ้าหน้าที่จากทาง UOB ติดต่อกลับ หรือสอบถ ามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-653-0020

เอกสา รประกอบการพิจ ารณาสินเชื่อ สำหรับพ นักงานประจำ

 1. ใ บส มัค ร
 2. สำเน าบัตรป ระชาช น
 3. เอ กสารแส ดงรายได้ หรือ สลิ ปเงินเดือน
 4. สำเนาห น้าบั ญชีสำห รับโอนเงิน

เอกส ารประกอบก ารพิจารณาสินเชื่ อ  สำหรับเจ้าของกิจการ

 1. ใ บสมั คร
 2. สำเนาบั ตรป ระชาช น
 3. สำเนาใ บจดทะเบี ยนการค้ า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 4. บั ญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น (คั ดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 5. สำเนาบั ญชีธนาคาร (บั ญชีส่วนตัว) ย้อ นหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาห น้าบัญชี สำหรั บการโอนเงิน

อั ตราดอ กเบี้ย

สำห รับอัต ราดอกเบี้ย ต่อปี จะคิ ดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

ค่าบ ริการแล ะค่าธร รมเนียมต่างๆ

 1. ค่ าธรรมเ นียมการข อสินเชื่อ ไม่มี
 2. ค่ าอากรแส ตมป์ : 0.05% ของวงเงิ นอนุมัติ
 3. ค่าธ รรมเนียมชำระคืนก่อน กำหนด (หากชำระคืนเงิน ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) ส่วนต่างระ หว่างอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำ นวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365
 4. ค่าใช้จ่ ายในการติดตามทวงห นี้ : 100 บาท/รอบบัญชีสำหรับการค้า งชำระทุกงวด

*หมา ยเหตุ: ธนาค ารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามห ลักเกณฑ์ซึ่งธน าคารกำหนด