ข่าวดี ใครไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบียน เราชนะ ได้ เช็กวิธีทำเลย

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่รัฐได้ปร ะกาศโครงการเราชนะที่จะได้รับเงินเยียวยา จำน วน 3500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ทำใ ห้มีประชาชนบางกลุ่ม ที่ส งสัยว่า ถ้าหากไม่มีสมาร์ทโฟน จะสามารถล งทะเบียนได้หรื อไม่

วันนี้เ ราจึงรวบรวมคำตอบที่ใค รหลายๆคนสงสัยมา ฝากกันค่ะ

จ ากกรณีที่ นายศุ ภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรร คภูมิใจไทย พร้อมด้วยส.ส.ของพรรค

ร่วมกั นแถลงข่าว จะทำหนังสือถึงพ ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ขอให้ท บทวนการรับสิทธิตามมาตรการเราชนะ

เนื่ องจากมีประชาชนจำน วนมากเข้าไม่ถึงมือถือ ทำให้ข าดโอกาส

เมื่ อวันที่ 21 ม.ค. นายสุพัฒนพงษ์ พั นธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าก ารกระทรวงพลังงาน

ได้โพ สต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แม้ไม่มีสมา ร์ทโฟน ก็สามารถใช้ “เราชน ะ” ได้ มีคนเป็นห่ วงว่า

ปร ะชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะไม่ส ามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโคร งการเราชนะ

ต อนที่เราทำแผนกัน ทีมงานคิดละเอียด ทุกเรื่องเพื่อไม่ให้คนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือตกหล่นไป

เราได้วา งรูปแบบไว้แล้วว่า แม้จะไม่มีสม าร์ทโฟน ก็สามารถใช้ เราชน ะ ได้

ทั้ งนี้ เราดูจากผลสำร วจเรื่องการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พศ. 2562 ของสำนั กงานสถิติแห่งชาติ

ชี้ว่ าประเทศไทยมีผู้ใ ช้โทรศัพท์มือถือ 56.7ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 89.6 ของประชาก รที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป

แล ะผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโ ฟน เข้าถึงอินเตอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือ ร้อ ยละ 96.4 สำหรับประเด็นนี้

กลุ่ มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ส่วนใ หญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ 13.8 ล้านคน ซึ่งไม่ต้องลงทะเบีย นเราชนะ

แต่จ ะได้รับเงินโอนเข้าบัต รโดยตรง คนที่อาจจะไม่มีบัตรส วัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟน

เร าก็ได้ประสานงานกับธน าคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุ มทั่วประเทศ

ให้ช่ว ยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่ มนี้ลงทะเบียนได้ ซึ่งได้รับการยืนยั นมาแล้วว่าทำได้

ทั้ งนี้ก็เพราะ เราได้วางรูปแ บบให้มีเวลาลงทะเบียน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกร าคม-12 กุมภาพันธ์

ดั งนั้น คนที่มีสิทธิตามเงื่อนไขโค รงการ เช่น ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นผู้ประกันตนต ามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.ประกันสังคม มีรายได้พึงปร ะเมินไม่เกิน 3 แสนบาท ฯลฯ

จะมีเ วลาพอที่จะไปรับความช่ วยเหลือในการลงทะเบียน มีคำถ ามอีกว่า

ทำไ มไม่จ่ายเงินเข้าบัญชี แล้วให้ถอนเป็ นเงินสดได้ จะได้ใช้จ่ายเงินได้ต ามใจชอบ

เรื่อ งแรกเลยคือ เรื่องกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ CV-19 การสัมผัสธนบัตร จึงเป็นเห ตุที่อาจติด CV-19 ไ ด้

ไม่เพี ยงแต่เท่านั้น เรายังคิดถึงเรื่องล ดการแออัดที่ประชาชนจำนวนมาก ที่จะไปต่อคิวกดเงินส ดออกจากตู้ ATM ทั้งหมดนี้

ก็เพื่ อสนับสนุนมาตรการควบคุมกา รแพร่กระจา ยของกระทรวงส าธารณสุข

นอกจ ากนี้ เหตุผลสำคัญอีกประการก็คือ ความต้อ งการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า และให้เงินหมุนเวี ยนอยู่ในชุมชน

เพร าะร้านค้าที่รับซื้อหรือรับบริการจะเป็นร้า นเล็กๆ เรามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลื อคนตัวเล็ก

และใ ห้เงินหมุนหลายรอบในระบบเพื่อช่วยเหลือก ารใช้เงินในชีวิตประจำวันของคนตัวเล็กให้มีปร ะสิทธิภาพมากที่สุด

แล ะครั้งนี้จะเปิดกว้างให้เป็นบ ริการทั่วไปได้ ซึ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็ กซี่ และอื่นๆ อีกมาก

คนที่จ ะจ่ายค่าเช่าบ้าน ก็สามารถให้ผู้รั บเงินเปิด แอพพ์ถุงเงิน เพื่อให้เราใช้เงินในแอ พพ์เป๋าตังจ่ายได้

หรื อแม้แต่นำเงินสดที่ประห ยัดได้จากการใช้วงเงินเราชนะ ที่นำไปใ ช้จ่ายในส่วนนั้นได้

สิ่งที่เป็ นประโยชน์มากอีกอย่างก็คือ การสร้างสั งคมไร้เงินสด ซึ่งโครงการ คนละค รึ่ง เริ่มต้นไว้แล้ว

เร าชนะ ก็มาทำให้ต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศส ามารถเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งอ นาคตเราหนีเรื่องนี้ไม่พ้น

อย่ างไรก็ดี ผมขอขอบคุณสำห รับคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ ทำให้เรามองเห็นเรื่ องที่อาจจะเป็นปัญหา

หรื อที่เราอาจจะมองข้ามไป เราจะได้นำม าปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่ประเทศไทยจะเดินต่อได้ วันนี้พวกเ ราต้องร่วมมือกันครับ

ขอบคุณ มติชนออนไลน์