ข่าว รัฐไปต่อโครงการคนละครึ่ง กองทุนหมู่บ้าน เตรียมเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติม ได้แก่ โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย วงเงิน 176 ล้านบาท และโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วงเงิน 1,601 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นอกจากนี้ยังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 28,711 ล้านบาท ทำให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 46,807 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเน้นช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีรายได้ในครัวเรือน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 28,078.44 ล้านบาท 2.ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.25 วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 631.76 ล้านบาท และ 3.ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส. วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 1.09 ล้านบาท

ร้านค้าของกองทุนเตรียมพร้อมลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง หลังผ่านอนุมัติ

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดวิธีดำเนินการ โครงการคนละครึ่ง เพื่อขยายขอบเขตประเภทร้านค้า ให้รวมถึง ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อครอบคลุมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร้านค้าชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก

ทั้งนี้ถือเป็นโครงการดีๆที่ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ เพิ่มร้านค้าในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เข้าโครงการคนละครึ่ง