คนที่ไม่ผ่าน รีบเช็ก วิธีแก้ ไม่ได้รับสิทธิ์ ม33เรารักกัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่ องราวที่ชาวโซเชียลต่า งติดตามและต้องบอกว่า  ในช่วงสถา ณการณ์ข อง cvd 19 ที่ผ่านมา หลายค นทั้งประเ ทศได้รับความลำ บากกันทั่วห น้า ซึ่งทั้งภาครั ฐและเอกชน ทั้งเชิงพ าณิชย์ และเกษต รกร ตรงนี้ได้รับผลกรท บกันหมด

ในส่วน ของหลังสถาณการณที่ผ่ านมาบาง บริษัทบ างกิจการถึงขน าดปิดตัวลง ตรงนี้ ได้รับผ ลกระทบ กับ พนักงานประ จำและลูกจ้างช่วคร าวบางคน ถึงขน าดกลับ ภุมิ ลำเนาเดิม เพรา ะไม่ไห วกีับเรื่ องค่าใช้จ่ายต่างๆ

แต่ในส่ว นของช่วงเวลาที่ประเทศไทยวกำลังจะก้าวพ้นสถาณการ ต้องบอกว่า ฟ้าหลั งฝนย่อม สดใสเสมอ เร าจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน ตามสโลแกน ที่เคยให้ไว้

โดยในส่วนของการช่วยเหลือของทางรั ฐบาบได้ออกมาตรการ เพื่อช่วยเ หลือประชาชน  มาหลายมาตรการ ซึงโคงการมาตรการล่าสุด ที่ลงทะเบีย นไปล่าสุด สำหลับผู้ถือ ประกันสังคม ม.33 หรือ กลุ่มแรงง านนั้นก็คือ เรารักกัน ม.33 นั้นเอง

ล่าสุด สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนร่วมโครง การไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา ล่าสุดหลังจากที่ทางหน่วยงานภาครั ฐที่เกี่ยวข้องได้ทำการต รวจสอบและคัดกรองข้ อมูลทะเบียนแล้ว ในวันที่ 15 มี.ค. เป็นต้นไป

ท่านสามารถทำการตรวจสอ บผลได้ที่ เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เมื่อท่านได้รับสิ ทธิให้ท่านทำการ ยืนยันตัวต นผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

 

ส่วนท่านไหนที่ไม่ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ไม่ต้องเสี ยใจเพราะท่านสามารถทำการยื่นทบทวนสิทธิไ ด้ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ด้วยเช่นกัน ด้านกลุ่มผู้ปร ะกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ไม่มีมือถือหรือสม าร์ทโฟน ที่ไม่มีลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนร่วมโครงก ารได้แล้วไปที่สำนักงานป ะกันสังคม ทั่วประเทศ ร ะหว่างวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564

วิธียื่น ทบ ท วนสิทธิ กรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ

สำหรับท่า นที่ทำการ ตรวจสอบสิทธิม.33เรารักกัน แ ล้วไม่ได้รับสิทธิในวันที่ 15 มี.ค. 64 นี้ท่านสามารถ ทำการยื่นขอทบทวนสิทธิ ได้อีกครั้งโดยทำผ่านทางผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคัดกรองข้อมูลให้ให ม่แล้ว ท่านก็สามารถเข้า ตรวจสอบสถ านะ ได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภ าคม 2564

 

ทบทวนสิทธิ์

กรณีก ลุ่มที่ไม่ผ่านรอบแรก จนต้องขอ ทบทว นสิทธิ จะได้เงินอีกครั้ งวันไหน

ท่านสามารถยื่นท บทวนได้ตั้งแต่ วันที่ 15-28 มี.ค.64 จะเป็ น ระยะเวลาเปิดให้ยื่น ทบท วนสิทธิ สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิครั้งแรกแล้วพบว่า ไม่ได้รับสิทธิ

– วันที่ 5 เม.ย.-31 พ.ค.64 ท่านสามารถเข้า ตรวจส อบสถานะ ได้อีกครั้งสำหรับผู้ที่ยื่ นทบทวนสิทธิ

– และตั้งแต่วันที่ 5-11 เม.ย. 64 เป็นต้นไป หากกด ยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะต้องรอรับเงิ นวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บา ท

– หลังจากวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค.64 เป็นต้นไป หากกดยืนยันตั วตนในช่วงนี้ จะได้รับเงิ นในวันนั้นทันที จำนวน 4,000 บา ท

อย่างไรก็ตาม ใครที่ตรวจสอ บสถานะ ม33เรารักกัน แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ สามา รถยื่นทบทวนได้เลยค่ะ