คลังลุยต่อคนละครึ่งเฟส 3 ใครพลาดสิทธิ์วันนี้เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและ ต้องบอกว่า ในช่วงแบบนี้ ช่วยได้หลายคน สำหรั บโครงการนี้ ซึ่ง สำ หรับคนที่ลงทะเบี ยนไม่ทันไม่ต้องเสียใจ

ล่าสุด ภายหลังกระท รวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงก าร คนละครึ่ง รอ บเก็บต ก ผ่าน www.คนละค รึ่ง.com จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์

เมื่ อเวลา 06.00 23.00 น. วันที่ 20 ม.ค. โดยเวลาผ่า นมาเพียง ไม่ถึง 10 นาที จำนวนสิทธิ์ คงเหลือ 0 สิทธิ์ นั้น ถือว่าได้รับความสนใจกันมาก

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำ นวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิ ดเผยว่า การ ลงทะ เบียน ค นละครึ่งรอ บเก็บตกอีก 1.34 ล้าน สิท ธิ์ ในวันที่ 20 ม.ค. เวลา 06.00 น.

โดยยังมีประช าชนสนใจมาลงทะเบี ยนเป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่ค าดการณ์ไว้ โดยเข้ามารอในระบบลงทะเบีย นม ากกว่า 3 ล้านคน จึงมีผู้ที่พล าดลงทะเบี ยนในรอบนี้เกือบ 2 ล้ านคน ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจ


ส่วนก รณีที่มีผู้ลงทะเบี ยน ได้รับห มายเลข OTP ล่าช้า จากการส อบถามทางธน าคารกรุงไทย ได้รั บการชี้แจงว่า ระบ บไม่มีปัญหา ระบบมีควา มต่อเนื่อง

แต่อาจจะหน่ว งอยู่บ้าง จากระบบขอ งผู้ให้บริการมือถือมีป ริมาณผู้มาลงท ะเบียนพร้อมกันเป็นจำน วนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้น ไม่ต้องกังวลใจ

ซึ่ง น.ส.กุลยา กล่า วว่า การแจกเงินช่วยเหลือ ค่าครองชี พ 3,500 บาทผ่านคนล ะครึ่งเฟส 1-2 จะไม่มีการขย าย หรือ รับลงทะเบี ยนเพิ่มอีก

โดยสิ้นสุดค รบ 15 ล้านคน สามารถใช้จ่ายได้ตั้ งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.2564 นี้ โดยผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์ใหม่อีก 1.34 ล้านราย

ซึ่งจะสามารถใช้จ่ ายได้ตั้งแ ต่วันที่ 25 ม.ค. และต้ องใช้จ่ายครั้งแ รกภายใน 14 วัน เพื่ อป้องกันถูกตั ดสิ ทธิ์เช่นกัน

รายงานข่ าวแจ้งว่า กระทรวงการคลัง เตรียมพิจ ารณาโครงการคนละค รึ่งเฟส 3 อีกครั้ง หลังจากที่ค รบกำหนดระยะที่ 1-2 เนื่องจากม าตรการได้รับความสนใจจ ากประชาชนอย่างมาก เพราะว่าช่วยได้หลายอย่างในสถารการณ์แบบนี้

เบื้องต้น อาจจะต้อ งเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งห มด แต่จะต้องให้ครอ บคลุมป ระชาชนที่ต้องการใช้ สิทธิ์ ด้วย


คนละครึ่งเฟส 3 มีความเป็นไปได้ว่ าจะมีต่อ ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบาย จะตั ดสินใจถึงความเหม าะสมในสถานการณ์ตอนนั้น อย่างไร ยัง จำเป็นต้องมีมา ตรการหรือไม่ ตรงนี้มีคำตอบ

โดยซึ่ง ถ้ามีก็อาจจะต้องลงทะเบี ยนใหม่ทั้งหมด 15 ล้านคนแรกที่เคยได้สิทธิ์ ก็ต้องม าลงใหม่ แล้วขยายการลงทะเ บียนเป็น 20 ล้านคนก็ได้ ซึ่งจะได้ ช่วแก้ปัญหา ในด้าต่างๆให้กับ ประชาชนได้ทั่วถึงกัน

ส่วนเงินช่วยเหลือ และ ระยะเวลา ก็ขึ้นอยู่กับควา มเหมาะสม แต่งบประมาณในส่วนฟื้นฟู จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ยังมีอยู่เ พียงพอ

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเ ผยภายหลังการชี้แจงร ายละเอียดโครง การเราชนะ และ คนละครึ่งรอบเก็บตกว่า มาตรกา รยังไม่จบแค่นี้ ให้รอดูฉากต่อไป

ด้าน นายอาคม กล่าวว่า การ ดำเนิ นโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะพิจารณาหลั งจากสิ้นสุดโครงการคนล ะครึ่ง ระยะที่ 2 ในสิ้นเดือนมี.ค. 2564

เนื่องจากไม่อย ากทำให้ประช าชนสับสนทั้ง โครงก ารคนละครึ่ง และ เราชนะ จึงจะให้โครงการต่าง ๆ จบก่อน จึงจะมีการพิจารณ าอีกครั้ง ต่อไปอีกที