คลังเปิด วิธี​​ ลงทะเบีย​นเราชนะ ใช้แค่บัตรป​ระ​ชา​ช​นใบเดียว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศและโลกอินเตอร์เน็ตเมืองไทย ให้ความสนใจ และออกความคิดเห็นกัน ทั้ง โซเชี ยล

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระท รวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่า นร ายการรวมใจ สู้ภัยทำเนียบรั ฐบาล

ซึ่ง ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าถึงม าตรการ เราชนะ เพิ่มเติมคลัง ยืนยัน ลงทะเบียนเราชนะ รอบนี้ไม่ยุ่งยาก

กลุ่มที่จะได้รับคว ามช่วยเหลือ เราชนะ ในร อบนี้นั้น มีมากถึง 30-35 ล้านคน ซึ่งจะเป็นการช่วยเห ลืออย่างตรงจุดให้กับแรงง านนอกระบบ

โดยไม่ใช่แ รงงานในระบบ จึงออกมาเป็นโครงการเราชน ะ ที่ช่วยจ่ายเงิน 3,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน ค รอบคลุ มเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 คนที่ได้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชี พอิสระ พ่อค้าแม่ขาย แรงงานนอกระบบ วิ นมอเตอร์ไซค์ คนส่งอาหารเดลิเวอรี่ แท็กซี่ เป็นต้น

ส่วนคนที่ไม่ได้ คนที่อยู่ในระบ บประกันสังคม หรือข้ าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ ส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการของรั ฐ จะได้หมด และเติมเงินเข้าไปให้ในบัตร


โครงการเราชน ะ ก็ต้องมีการลงทะเบียน วิธีการลงท ะเบียนไม่ยาก แค่ต้องการข้อมูลและเลขบัตรประช าชน

ซึ่งครั้งนี้จะล ดขั้นตอนลงไป ด้วยการใช้ข้อมูลและแพล ตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว และใช้กา รจ่ายเงิน อาจจะเป็นการจ่ายผ่านพร้ อมเพย์ และคนที่มีรายได้น้อย ก็จะจ่ายเงินป่าแอปฯ เป๋าตัง

หรือหากท่านเคยใช้คนล ะครึ่ง เป็นผู้ได้สิทธิในโครงการ เราชนะ อาจจ ะมีการจ่ายเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ของท่าน แต่รายล ะเอียดต่าง ๆ จะชัดเจนในวันอังคา รหน้า (19 มกราคม 2564)

ทำไมจ่ายแค่ 2 เดือน นายอ าคม เผยว่า เราเองก็ต้องประหยั ดเงินของเราเช่นกัน ก่อนหน้านี้เรามีการกร ะตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละค รึ่ง ก็ให้เงิน 3,500 บาท

ส่วนเงินจากเราชนะที่ให้ 3,500 บาท 2 เดือน เป็นการช่วยเหลือเยียวย า และถ้าไปบวกเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยเหลืออีก ก็จะครอบคลุมทั้งหมด

ซึ่งผู้ที่ได้รับและไม่ได้รับนั้นก็พอจะแบ่งได้ดังนี้

  1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ : ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  พ่อค้าแม่ค้า, แรงงานนอกระบบทั้งห ลาย คนขับวินมอเตอร์ไซต์  คนขับบริการเดลิเวอร์ต่าง ๆ และคนขับแท็กซี่ เป็นต้น
  2. ผู้ที่ไม่ได้รับ : ผู้ที่อยู่ภายในระบบประกันสังคม, ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐนั้นจะได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนทุ กราย โดยจะเป็นการเติมเงินเข้ าไปให้ภายในบัตรโดยตรง

ทางด้านของการลงท ะเบียน นายอาคมได้กล่าวว่า การลงทะเบีย นรับสิทธิ์มาตรการนี้นั้นจะสามารถทำได้ง่า ยขึ้น

โดยการใช้ข้อมูลจ ากบัตรประชาชนเป็นหลัก เช่น เล ขประจำตัว เป็นต้น รวมกับข้อมูลที่ อยู่แล้วในระบบ ซึ่งจะ ช่วยในการลดขั้นตอน ลงไปเป็ นอย่างมาก

ในส่วนของกา รจ่ายเงิน นั้น อาจจะเป็นการดำเนินการ ผ่านระบบพ ร้อมเพย์ หรือในระ บบใช้จ่ายอย่าง บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และแอพ เป๋าตัง เป็ นต้น