คลังเปิด 7 ข้อ เช็คความพร้อมลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2

เป็นเรื่องราว ที่ได้รับความสนใจ ของคนทั้งประเทศ และต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดี จริงๆ   (15 ธ.ค.) ใกล้ถึง เวลา ชอง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 หรือ คนละครึ่งเฟส 2  โดยที่ จะเปิด  เปิดลงทะเบียน ในช่วงเช้า เช้าวันที่ 16 ธ.ค. เวลา 06.00 น เป็นต้นไป  ซึ่ง ล่าสุด  คุณ กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมา เปิดข้อมูล วันนี้  สรุป 7 ข้อ สำคัญสำหรับโครงการ ดังต่อไปนี้

1.  ระบบการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 พร้อม เปิดให้ประชาชนที่มิสิทธิ์ และ สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยที่ ผู้มีสิทธิ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ต้อง  มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ ครบถึง  5 ล้านสิทธิ  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

2.ผู้ที่ถูกตัด สิทธิ จากการ ที่ ไม่ใช่สิทธิ สำหรับ โครงการคนละครึ่งเฟสแรก ก็ สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 2 ได้

3.ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสแรก กลุ่มเดิมสามารถกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

4. สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดย กรอกข้อมูลชื่อ  สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้เลยทันสที

5. เมื่อกรอก ข้อมูลแล้ว กรุณา รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน ติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง  และยืนยันตัวตน และเมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิเงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

6. สำหรับ ผู้ได้รับสิทธิ มีเงื่อนไข คือ จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิด ให้เริ่ม ใช้ จ่าย ตามเงื่อนไขโครงการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ โดยจะถูก ตัดสิทธิ และ ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกได้อีก

7. สำหรับ ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสแรก ตรงนี้  สามารถกดปุ่มยืนยันเพื่อ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส2 ในแอปพลิเคชัน  เป๋าตัง  โดยจะใช้จ่ายวงเงิน 3,000 บาทเดิม ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และใช้จ่ายวงเงินเพิ่มอีก 500 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564  รวมเป็นจำนวนเงิน  3500 บาท ซึ่งปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะปรากฏเตือนบนหน้าแอปพลิเคชันทุกครั้งจนกว่าผู้ได้รับสิทธิเดิมจะกดยืนยันรับสิทธิ และปุ่มดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุ