คลังเผยแล้ว วันลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใครลงทะเบียนไม่ทัน เตรียมตัวไว้เลย

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่รัฐ ได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนลงทะเบียนรั บสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 2

รอ บเก็บต กไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่ านมา

โด ยเปิดให้ลงทะเบี ยนเพียงแค่ 10 นาทีก็สิทธิ์เต็ ม

ทำใ ห้มีประชาชนจำนวนมากที่ร อลงทะเบียนต่างไม่ได้รับสิ ทธิ์

อย่ างไรก็ตามในหล ายสำนักข่าวต่างรายงานพร้อมกันว่า หลังจ ากที่สิทธิเต็มภาย 10 นาที

ทำใ ห้เกิดแฮชแท็ก #คนละครึ่งเฟส3 พุ่ งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอ ร์ทันที

โด ยมีการแสดงควา มคิดเห็นหลากหลายต่อเรื่องดังกล่าว พร้อมกระแสเรีย กร้ องให้เปิดรอบใหม่อีกครั้ง

ล่ าสุดวันนี้ (21 ม.ค. 64) นายอาคม เติ มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เผยโคร งการ “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องร อประเมินภาพรวมเศรษฐกิ จอีกครั้ง

หลั งเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ 31 มี.ค.นี้ หา กจะเริ่มใหม่ก็ต้องพิจารณาในเดื อน เม.ย.-พ.ค.

อย่ างไรก็ตาม ขณ ะนี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมพิจาร ณารอบใหม่อีกครั้งในเร็วๆนี้

ข อให้ประชาชนอดใจรอกา รลงทะเบียนรอบใหม่อีกครั้ งนะคะ