คำสั่งผู้ว่าเชียงใหม่ ยกเลิกเรียนที่โรงเรียน

สำหรับตรงนี้ต้องบอกว่า เพื่อเยาวชนของประเทสว ทั้งนี้ เนื่อจากสถานการณ์ต่างในตอนนี้ จึงต้องมีการเปลี่ยนแผนการเรียนของเด้กนักเรียน ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.64 มีรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือ On site โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ยกเว้นสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้ยกเลิกเรียนที่โรงเรียน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศดังกล่าว

เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ยกเว้นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก่อนคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ หรือก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2564

กรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใด มีเหตุผลความจำเป็น ที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ให้หน่วยงานทางการศึกษา เสนอขออนุญาตดำเนินการ ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่กำหนดก่อน

 

เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นครั้งคราว ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) นั้น จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ด้วย

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

อย่างไรก็ตาม คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้โรงเรียน สถานศึกษา งดใช้อาคารเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน