ง่ายๆ! 5 ขั้นตอนยื่นรับเงินชดเชย ผลกระทบCV-19 ระลอกใหม่ เช็กเลย

เป็นหนึ่ งข่าวที่ถู กสังค มให้ความส นใจเป็นจำนวนม าก เมื่อวันที่ 5 มกร าคม 2564 ร ะบุว่ า กระทรวงแ รงง าน สรุปผ ลกร ะทบร อบให ม่ ทำใ ห้กิจการต้อ งถูกห ยุดดำเนินง านไปเกื อบ 6,098 ร าย

ส่ งผลกระท บให้ผู้ใช้แ รงงานเลิกจ้ างกว่า 103,800 ร าย โ ดยทางสนง.ปร ะกันสังคม ต้ องทำการจ่ ายเงินประกัน ช่ วงว่ างงา น

ให้ค รึ่งหนึ่ งของร ายได้ โด ยประเ มินจากเงิ นเดื อน 15,000 บ าท ในร ะยะ 3 เดื อน ซึ่งต้อ งใช้จำน วนเงิ นช่วยเ หลือ 2,321,000,000 บ าท

ร ะเบียบก ารผู้ประกั นตนยื่ นรับเงินช่วยเห ลือชดเ ชย สรุ ปได้ 5 ข้ อ

1. เข้ า website ป ระกันสังคม หรื อ www.sso.go.th แล ะกดดา วน์โหลด ไฟล์ แบบฟ อร์มคำร้ อง

2. ใ ส่หม ายเล ขเบอร์มือถือ กับ หม ายเลขบัญชี ให้ถูกต้อง

3. โ ดยจ ะให้น ายจ้าง ทำห นังสือรับรองก ารหยุดงาน กรณีรั ฐสั่งปิ ดแ ละกรณีกักตัว จากนั้ นให้บันทึ กในร ะบบ E-sevice

4. แ ละทำก ารส่งหนังสือรั บรองไปท างไปรษณีย์ ณ สนง.ปร ะกันสัมคมข องพื้นที่

5. สนง.ป ระกั นสังคม จ ะตรวจสอ บข้อมูลร ายละเอียดอย่างถี่ถ้ วนก่อนทำก ารโอนเงิน

ทำก ารโอนเงินเข้าระ บบบัญชีธนาคารข องลูกจ้ าง ประมาณ 5 วันทำก าร

โดยท่ านก็ยังเข้าม าสอบถา มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ขอ งประกันสั งคม (www.sso.go.th)

แล ะเบอร์โท รศัพย์สายด่ว นปร ะกันสั งคม เบอ ร์ติดต่อ 1506 ได้ทุกวั น