จะไปไหนเช็กกันก่อน ศบค.สั่งตั้งด่านพรุ่งนี้ เผยเงื่อนไขเดินทาง

สำหรัะบวิกฤตช่วงของสถานการณ์ช่วงในช่วงนี้หลายคนหลายๆอชีพนั้นต่างใด้รับผลกระท บกันแบบทั่วหน้า ทั้งนี้ไม่วัาจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างได้รับผ ลกระทบกันทั้งสิ้นสำหรับคนที่จะเดินท างออกนอกจังหวัดนั้น ตรงนี้เพื่อป้ องกันการกระจาย ขอวง cv-19 จึงต้องมีเงื่ อนไขข้อบังคับ

ล่าสุด วันที่ 9 ก.ค.64 รายงานข่าวจากที่ประชุมศบค.เผยว่า การประชุมศบค.ชุดใหญ่เสร็ จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. มีการหารือกันอย่างเคร่งเครียด โดยเฉพาะข้อกำหนดที่จะประกาศใช้

ซึ่งจะใช้กับพื้นค วบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ไม่ได้รวมทั้งประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทร ปราก าร สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โดยมีรา ยละเอียดในข้อกำหนดแตกต่างกันไปเฉพ าะส่วน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 12 ก.ค. รวม 14 วัน แต่ให้เริ่มตั้งด่านป ฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ส่วนกรณีถ้า ฉีด วั ค ซี น แล้วสาม ารถเดินทางได้

 

ส่วนของร้านสะดวกซื้ อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ปิดเวลา 20.00 น. ห้ามร วมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน 5 คน รถสาธารณ ะให้บริการถึง 21.30 น. ส่วนวันเวลาห้า มออกจากบ้าน 21.00-04.00 น.