จังหวัดไหนบ้าง ศธ. ประกาศเลื่อนเปิดเทอมออกไปก่อน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและตรงนี้ต้องบอกว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเด้กนักเรียน ซึ่งในส่วนของ ในช่วงสถานการที่ผ่านมานั้นทำให้นักเรียนทั่วประเทสต่างต้องในการสอนผ่านออนไลน์ ซึ่งตอนนี้หลายๆโรงเรียได้ทำการสอนปกติแล้วแต่ทว่ายังมีบางพื่นที่ที่จะต้องเลื่อนการสอนแบบปกติออกไป

วันที่ 28 ต.ค.2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. อาทิ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,ดร.อัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.),นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด ศธ.ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2564

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กำลังสำรวจจำนวนโรงเรียนว่าในภาคเรียนที่ 2/2564 นี้จะใช้รูปแบบใด

โดยพบว่ามีทั้งขอเปิดแบบ on-site 100% หรือ on-site ส่วนใหญ่ รวม 12,000 โรงเรียน

มีบางแห่งขอใช้รูปแบบผสมผสานและมีบางพื้นที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยังไม่ให้เปิดแบบ on-site ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ แต่ให้เลื่อนเปิดเทอม2/2564 ออกไปเปิดวันที่ 15 พ.ย.2564 แทน

เช่น โรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัดประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี และนนทบุรี และจะปิดเทอม 2/2564 พร้อมกันในวันที่ 1 เม.ย.2565

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่าระหว่างภาคการศึกษาโรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ On-site หรือ Online หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid),นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST)

ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ มีการสุ่มตรวจคัดกรองหา (ATK) ทั้งนักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อเฝ้าระวัง มีการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน

โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติไม่เกิน 25 คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ตลอดจนมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน หรือ พื้นที่แยกกักชั่วคราว

หากจะจัดกิจกรรมกิฬาหรือเข้าค่าย มีนักเรียนไม่เกิน 25 คน เลขาธิการ กพฐ. ระบุ รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรใน สถานศึกษากรณีมีการติด

หรือ ผลตรวจคัดกรองเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด และควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษาอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้า ไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง