จาก กฟภ. แจ้งขยายเว​ลายกเ​ว้นเก็​บค่าไ​ฟ 6 เดือน

สำหรับในช่วงนี้หลายๆคนได้รับผลกระทบหลายๆอย่าง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกันเยอมากทีเดียว

ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือครอบครัวทั้งนี้ ในเรื่องค่าในบ้านนั้นคตตรงนี้ถือเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่สำคัญอีกอย่างนึง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขยายเวลายกเว้นค่าไฟ โดยได้เผยว่า ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประกาศ เรื่อง ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บัดนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีประกาศให้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Charge)

 

จากกำหนดเดิมออก ไปอีก 6 เดือน คือ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บคำไฟฟ้าอัตราชั้นต่ำร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

ประเกทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร(อัตรา TOU) และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร (อัตรา TOU) ตั้งแต่ค่ไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2564

โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่ความต้องการพลังไฟฟ้า (Demnand Charge)ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค