จำกัดการเดินทาง 14 วัน ให้ทำงานที่บ้าน 100%

ในช่วงสถานการณ์รอบที่ 4 นี้ไม่ว่าใครๆก็ไม่คาดคิดว่า จะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วหรกระทันหันกันอย่างมาก ทั้งนี้ หลายๆจังหวัดได้รับผลกระทบทั้งประเทศ การกระจายของcv-19 มีมากจนมียอกดติดเชื้อพุ่งขึ้นหลักหมื่นแล้ว

ทั้งนี้ที่ประชุม ศบค. กำหนดร ะยะเวลายกระดั บมาตรก าร 14 วัน จำกัดการเดินทาง โด ยอาจจะให้เริ่ มมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ (10 กค.) เป็นต้นไป พร้ อมกำหนดเป้าหมายลดผู้ป่วยภายใน 2-4 สัปดาห์  สำหรับร่างม าตรการที่ ศบค. เสนอให้นายกฯพิจ ารณาในวันนี้ คือ

การจำกัดการเดินทางออกจากบ้าน และไปใน สถ านที่เสี่ยง เพื่อลดการเคลื่อนที่ของประชาชน ศบค. ขอให้เวิร์ คฟอ ร์มโฮม (WFH) 100 % ยกเว้นงานบริก ารที่จำเป็น และงานที่เกี่ ยวข้องกับสาธารณูปโภ ค และขอ ให้ประชาช น งดการเดิ นทางโดยไม่จำเป็น ยกเว้ น เดินทางไปซื้ ออาหาร ไปโรงพยาบาล และฉีดวัคซีนป้องcv-19

 

ขอความร่ วมมือประชาชนในพื้นที่เสี ยง 6 จังหวัด ไม่ออกน อกเคหะสถานช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เว้นแ ต่มีความจำเป็น แต่จะไม่ประก าศเป็นเคอร์ฟิว ห้างสรรพสินค้าจะอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะส่วนซุปเปอร์มาเก็ต แผนกขายย า แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด ส่วนร้านสะดวกซื้อจะมีกำหนดเวลาเปิด–ปิด

สำหรับโรงพย ายาล สถานพย าบาล คลินิกแพ ทย์รักษ าโรค ร้านขายย า ร้านอาหา รในส่วนที่ไม่ใช่สถานบันเทิง หรือส ถานบริการ และแผงจำห น่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้ อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ธุรกิจหลั กทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ตลาดและตลาดนัดส่วนอาห ารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงรส อาห ารสัตว์ เวชภั ณฑ์ และสินค้าเบ็ดเต ล็ด แก๊สหุงต้ ม เชื้อเพลิง ปั๊ม น้ำมัน ปั๊มแก๊ส การให้บริการข นส่งผู้โดยสาร และข นส่งสินค้ำ รวมทั้งบริก ารส่งสินค้าและอาหารตา มสั่ง เปิดได้ต ามปกติ

นอกจ ากนี้ยังเน้นม าตรการป้องกันส่ว นบุคคล การส วมหน้ากากอน ามัย งดการคลุกค ลีใกล้ชิ ดกัน หรือรับประท านอาหารร่วมกัน ทั้ งในที่บ้าน และสถา นที่ทำงาน

ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับและอ-ย่าลืมใส่แมสก์กินร้อนช้อนกลาง