ช่วยไม่ไหว เจอ จ่าย จบ สินมั่นคงประกันภัย ขอยกเลิก ประกัน cv-19

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวร้อนๆ สดไเลยก็ว่าได้ ทั้งนี้ต้องบอกว่า ในส่วนของลอ สเครมมากกว่า จำนวนคนทำประกั น ความคุ้ มครองจ่ายเต็ม ยังไงต้องส่งผลต่อบริษั ทประกันอยู่ดี ทั้งนี้แนะนำทำ ประกันสุขภาพแบบรวมเล่มจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง แต่ทั้งนี้ บริษัทสินมั้นคงก็รับผิดชอบในกรมทรรม์อย่างเต็มที่แล้ว

วันที่ 16 ก.ค.2564 สินมั่นคงประกันภัย เผยเอกสารบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันโควิด ชนิด เจอ จ่าย จบ หรือ Co vi d 2 in 1 โดยให้กรมธร รม์สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วั นที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือไป โดยบริษัทจะคืนเบี้ยให้ผู้เอาประกันภายใน 15 วัน หลังกรมธร รม์สิ้นผลบังคับ

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย

โพสต์

ทั้งนี้เป็นการ ตั ดสินใจที่ถูกต้องแล้ว เพราะบริษัท สินมั้นคงต้อง ต้องดูและในส่วนของประวันวินาสภัยอีหลายรายการ รวมไปถึง พรบ ทางบกด้วย