ช้างไทย ให้ยืม 100,000 ดอกต่ำ ไม่เช็กเครดิตบูโร เงินเดือน 8,000 สมัครได้

เป็นอีกหนึ่งประเด็นโครงการสินเชื่อที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว หลังจากช้างไทย เปิดโครงการสินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน ที่มอบวงเงินตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาท เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถผ่านสถานการณ์ปัจจุบันไปแบบที่มีสภาพคล่องมากขึ้น และต้องการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังเดือดร้อนให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปโดยราบรื่น

ซึ่งโครงการสินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือนของช้างไทย เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแน่นอน รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไป เข้ามาลงทะเบียนในสำนักงานที่มีประจำอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ ช้างไทยยังให้ความสำคัญกับการผ่อนชำระที่เน้นลดต้นลดดอกให้แก่ลูกค้า ได้ชำระเงินผ่อนแบบสบาย ๆ หายห่วง ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ทั้งยังสามารถกู้ยืมเพิ่มได้อีกด้วยในช่วงเวลาผ่อนชำระอยู่นั้น และยังไม่ตรวจสอบข้อมูลประวัติเครดิตบูโรหรือแบล็กลิสใด ๆ เรียกได้ว่าสินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือนของช้างไทยนั้น ช่วยเหลือประชาชนทุกคนเลยทุกหย่อมหญ้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

จุดเด่นสินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน

“ช้างไทย เงินกู้” เรา ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง “ช้างไทย เงินกู้” ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุ ณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้

วงเงินที่อนุมัติ

ตั้งแต่ 8,000 บาท – สูงสุด 100,000 บาท

หมายเหตุ* ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้ และเราจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราดอกเบี้ย

 1. สำหรับวงเงินกู้ไ ม่เกิน 50,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
 2. สำหรับวงเงินกู้ส่ วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.33 ต่อเดือน และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เอกสารเครดิตบูโร

 1. กรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
 2. กรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

หมายเหตุ การอนุมัติเงินกู้ขึ้นกับการพิจารณาของ ”ช้างไทยเงินกู้”

ขั้นตอนการยื่นกู้

1. ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ ได้ที่ https://www.ช้างไทยเงินกู้.com/changthailoan_application.pdf

2. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1.  พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
 2.  อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้ นไป
 3.  มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้ นไป
 4.  มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือสงขลา
 5.  ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเท พ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 6.  มีบุคคลค้ำประกัน 1 ค น
 7.  ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่ างวด
 8.  บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่ นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

3. ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1.  สำเนาบัตรประชาชน
 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
 3.  สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงิ นเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
 4.  หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับร องอายุงานได้ เช่น บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร
 5.  สัญญาจ้างงาน
 6.  สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี
 7.  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใ บ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
 8.  สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือ น และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี) (ขอจากแ อพหรือเว็บของธนาคารได้)
 9.  ใบเปลี่ยนชื่อหรือน ามสกุล (ถ้ามี)
 10.  เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีข อกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป)

*กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุ ด*
** เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรั บคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำล ายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

4. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้

 1.  สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลั กประกัน
 2.  คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรย า (กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท)

โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรื อ
 • ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรื อ
 • ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไ ป
 • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 10,000 บาทขึ้ นไป
 • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาค าร
 • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นค ง (ตามเกณฑ์ของช้างไ ทยเงินกู้)
 • ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ข อสินเชื่อ
 • ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุ ด 2 ท่าน

5. การยื่นใบสมัคร

 1.  ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
 2. นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้ งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซ องปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
  เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พห ลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 26 (ตรงข้ ามกับช่อง 5 สนามเป้า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้า )เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น