ถ้าประชาชนต้องการ ออมสินพร้อมคุยกับคลังขยาย วงเงินกู้

เป็นอี กหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซล ชียลต่างติดตา มและต้องบอกเลยว่า มีคนสนใจมากครับ  ในส่วนของสถ าณการณ์รอบ 2นี้ เรียกได้ว่า ได้รั บผลกระทบกั นจริงๆ

ยิ่งเฉพาะเรื่องเงิ นเรื่องงานนี้ค่ อนค่างลำบ ากกันทั่วปร ะเทศ

ในส่วนของร อบแลกของ โครงการสินเชื่ อพลังฐานรา กนั้น หลายคนอาจจะสมัครไม่ทั้ นเพราะว่า มีผู้สนใจเข้ าร่วมโครงการกันอ ย่างล้นหลาม

แล้วเต็มการส มัครอย่างร วดเร็ว นั้นไม่ต้องเสียใจ วันนี้เรา มี เรื่องดีๆมาฝากกัน

นาย วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยกา รธนาคารออมสิน กล่าวถึงค วามคืบหน้าโครงการสินเชื่อเส ริมพลังฐานราก วง เงิน 1 หมื่นล้านบาทว่า

ขณะนี้มีประชาชนที่ส นใจยื่นกู้ใ นโครงการ ดังกล่ าวเป็นจำ นวนมาก เบื้องต้นปร ะเมินว่า เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้า นบาทเต็ม

โดย  ก่อนหน้ า นี้ นายวิทัย ระบุว่ า หากมีการอนุมั ติสินเชื่อโค รงการเสริมพลังฐานรา ก เต็มวงเงิน 1 หมื่ นล้านบาทแล้ว

ทั้งนี้ ยังมีคว ามต้องการจากประช าชนเข้ามาอย่า งต่อเนื่อง ก็จะข อหารือกับกระทร วงการคลังอีกครั้งว่า

ต้องกา รให้ธนาคารออมสินขยายวงเงินการปล่อยสินเชื่อโครงการดังกล่า วเพิ่มเติม โดยธนาคารมีค วามพร้อมในการดำเนิน การตามนโยบาย เพื่อช่ วยเหลือประชาชน

สำหรับประชาช นที่ไม่ผ่านการอนุมัติ “สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก” ธนาคารออมสินจ ะพิจารณาคุณสมบัติ หากผ่านเก ณฑ์จะดึงเข้าโครงการสิ นเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

หรือสินเชื่อฉุ กเฉิน ปล่ อยกู้รายละ 1 หมื่นบาท ซึ่งปัจจุบันยังมีวงเงินเหลืออีก 2.7-2.8 พันล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเห ลือและบรรเทาภาระของประช าชนที่ได้รับผลกระทบ

รอเร็วๆนี้อาจมีข่ าวดีจ้า เรีย บเรียง GSB – ออมสิน