ทหารเกณฑ์ดอนเมือง 718 คน ตรวจพบติด CV-19 จำนวน 290 ราย

งานนี้ทำเอาหลายคนเป็นห่วง เมื่อมีการตรวจพบทหารกองประจำการ จำนวน 718 คน ติดโ ค วิ ด 19 จำนวน 290 คน ห วั่นเป็นคลัสเตอร์แพร่กระจายได้

โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นั้น ได้มีรายงานว่า พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เผยสถานการณ์การ ร ะ บ าดของโร ค โ ค วิ ด 19 ที่มีความรุ น แรงอย่างโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และจัดจัดหวัดใกล้เคียง

กองทัพอากาศจึงมีความห่วงใยในกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และด่านหน้า โดยเฉพาะ ทหารกองประจำการ ณ์ ที่ตั้งดอนเมือง ที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ อ ค่อนข้างสูง

ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงสั่งให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 โดยจากการตรวจคัดกรองทหารกองประจำการ จำนวน 718 คน พบว่า มีทหารกองประจำการติดโ ค วิ ด 19 จำนวน 290 คน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุ น แรง (กลุ่มอาการสีเขียว) และขณะนี้ทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างดี และรับการรักษาตามขั้นตอนที่ทางสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

  1. กองทัพอากาศ จัดเตรียมอาคาร สถานที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้อาคารกองพันของหน่วย เพื่อจัดเป็นสถานที่แยกตัวชุมชนของหน่วย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง และ อาคารสำหรับผู้ป่ว ย ติดเชื้ อ (ผู้ป่ว ย ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุ น แรง) โดยอาคารทั้ง 2 แห่ง แยกจากกันเพื่อป้องกันการติดเชื้ อ

  1. ทหารกองประจำการที่ติดโควิด 19 ทั้งหมด แยกเข้ารับการรักษาภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ดังนี้

2.1 Community Isolation (สถานที่แยกตัวชุมชนของหน่วย) หรือ อาคารกองพันของหน่วย จำนวน 199 คน

2.2 โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) จำนวน 52 คน

2.3 โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน) จำนวน 39 คน

  1. สำหรับการดูแลผู้มีความเสี่ยงสูงและผู้ป่ว ย ติดเชื้ อ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเ ค ร่ง ค รัด โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศดูแลอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ติดเชื้ อ จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิและวัดปริมาณออกซิเจน พร้อมลงบันทึกข้อมูลและแจ้งอาการป่วยกับเจ้าหน้าที่ทุกวัน รวมทั้งได้รับการบริการอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อรองรับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ

  1. กรณีพบผู้ติดเชื้ อ ที่มีอาการรุ น แรง จะนำส่งเข้ารักษาต่อยังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. สำหรับรายละเอียดไทม์ไลน์ของทหารกองประจำการที่ติดเชื้ อ นั้น ที่ผ่านมาทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยกลับบ้าน และพักอาศัยอยู่ที่หน่วยตลอดเวลา

ทั้งนี้ การติดเชื้ อ ในหน่วยทหารของกองทัพอากาศถือเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญ กองทัพอากาศจะใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลในสังกัดในการรักษาพยาบาลกำลังพล และควบคุมไม่ให้กระจายไปสู่ภายนอก ภายใต้มาตรฐานการรักษาพยาบาลและขีดความสามารถของหน่วยงานทางการแพทย์ของกองทัพอากาศที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ