ทิสโก้ ออโต้แคช จัดให้ 100,000 แค่มีเล่มทะเบียนรถ อนุมัติง่าย ได้เงินไว

อีกหนึ่งข่าวสารดี ๆ สำหรับในช่วงเศรษ ฐกิจแบบนี้ ทำให้ใครหลายคนต่างต้องการเงิ นก้ อน เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบธุรกิจ ทำให้หลายๆท่าน กำลังมองหา สิ นเชื่ อเงินก้อน ทั้งจากทางออนไลน์ หรือ การนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปเข้าธนาคารเพื่อรับเงินนำมาใช้หมุนเวียน

วันนี้เราจึงมีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จาก ทิสโก้ ออโต้แคช มาฝากให้ทุกท่านได้พิจารณากัน สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ รถกระบะ หรือ รถตู้ ที่ต้องการใช้เงินด่วน เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเศรษฐกิจตอนนี้ เพียงแค่นำเล่มทะเบียนรถมายื่นขอ ก็สามารถรับเงินสดไว้ใช้ อีกทั้งยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนการอนุมัติที่ไว และไม่ยุ่งยาก แถมได้เงินก้อนไปใช้ทันที

โดยมีอัต ราดอ กเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.49% ต่อเดือน และถ้าหากมีเงินก้อนมาปิดก็ไม่เสี ยค่าป รับ อีกทั้งยังรับรถทุกประะเภทตั้งแต่ 2-12 ล้อ โดยมีระยะเวลาการให้สินเชื่อผ่อ นชำระได้ตั้งแต่ 6 – 72 เดือน ตามความต้องการของลูกค้า และยังสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ด้วย

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

 1. บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคล
 2. ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์รถยนต์

วิธีสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ทิสโก้ออโต้แคช

1. เริ่มแรกให้ท่านผู้สนใจ เข้าไปที่เว็บไซต์ ทิสโก้ออโต้แคชสินเชื่อรถแลกเงิน คลิกที่นี่

2. กรอกรายละเอียดให้ครบตามรูปภาพด้านบนจากนั้น กดส่งข้อมูล

3. จากนั้นท่านแค่รอทางบริษัทฯจะติ ดต่ อกลับหาท่านเพื่อให้บริการข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด

ข้อดีสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทิสโก้ออโต้แคช

 1. ด อกเบี้ ยเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน
 2. ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ
 3. ไม่ต้องเสี ยค่าโอนรถ ค่าอากรโอนรถ เเละค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง
 4. สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน
 5. ไม่ต้องเสียภ าษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่างวดรายเดือนอัตราดอ กเบี้ ย
 6. ไม่ขึ้นตามปีรถ
 7. ใช้ก รมธรรม์เดิมได้ ขั้นต่ำต้องเป็นประกันภัยประเภท 3
 8. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนระยะสั้น
 9. สามารถปิดบัญชีโดยไม่มีค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด
 10. (คิดอัตราด อกเ บี้ยเเบบลดต้นลดดอก)
 11. สามารถเพิ่มวงเงินได้ โดยนำว งเงินใหม่หักปิดสัญญาเดิม

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • กรณีรถปล อดภ าร ะมีเล่มทะเบียนเเล้ว ผู้กู้เป็น บุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประชาชนเเละทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 2 ชุด
 2. สำเนาสลิปเงินเดือนหรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 1 ชุด
 3. สำเนาบัญชีขอ งธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์(อย่างน้อยประเภท 3) 1 ชุด
 5. เล่มทะเบียนตัวจริง
 6. รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ
 • กรณีรถปลอดภาระมีเล่มทะเบียนเเล้ว ผู้กู้เป็น นิติบุคคล
 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้ อมวุตถุประสงค์เเละสำเนาใบ ภพ.20 2 ชุด
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนเเละทะเบียนบ้านของกรรมการ
 4. ผู้มีลงอำนาจลงนาจ 1 ชุด
 5. สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 6. สำเนากรมธร รม์ประกันภัยรถยนต์(อย่างน้อยประเภท 3) 1 ชุด
 7. เล่มทะเบียนตัวจริง
 8. รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงิ นกู้รวมดอ กเบี้ ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อ นชำระโดยใช้อัตราด อกเบี้ ยคงที่ (flat rate) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอ กเบี้ ยคงที่ 0.49% ต่อเดือน เท่ากับ อัตราด อกเบี้ ย Effective Rate 10.7618% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน

( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราด อกเบี้ ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด

(100,000 + (100,000 x 0.49% x 48))/48

2,573 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอ กเบี้ ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร