ธกส. ปล่อยให้กู้แล้ว! สินเชื่อสานฝัน ยืมได้ 1ล้านบาท เช็กเลย

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร ที่ในเวลานี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธกสพร้อมผลักดันชาวเกษตรรุ่นใหม่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเงินทุนที่ธกส มอบให้ถึง 1 ล้านบาท สำหรับใครที่มองหาสินเชื่อดีๆแบบนี้ อย่ารอช้าอ่านรายละเอียดเลยจ้า

คุณสมบัติผู้ทำเรื่องยืม

  • เป็นทายาท เกษตรกร หรือบันฑิตจบใหม่อายุไม่เกิน 45 ปี

  • มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานอาชี พกเษตรกร
  • ผ่านการศึกษา อบรมย์ความรู้ด้ านเกษตรกร หรือธุรกิจเกษตร

  • ขึ้นทะเบียนลูกค้าของธนาคาร

วงเงินยืมสูงสุด

สูงสุดไม่เกิน รายละ 1,000,000 บ

 

อัตราดอกเบี้ย

MRR ปัจจุบัน ร้อยละ 7%ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน แบบลดต้นลดดอก

 

ระยะเวลาการชำระ

กรณีขอยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวี ยน

ไม่เกิน 12 เดือ นนับ แต่ อนุมัติ เว้นแต่มีเห ตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

กรณียืมเงินเป็นค่าลงทุน

ไม่เกิน 10 นับตั้งแต่วันอนุมัติ เว้นแต่มีเหตุพิเ ศษไม่เกิน 15 ปี

 

หลักประกัน

ใช้หลักประกันหนี้เงินยืมตามข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติตามปกติของธนาคารเป็นอันดับแรก

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินยืมทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง

กรณีใช้บุคคล 2 บุคคลขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินยืมทุกสัญญา ที่ใช้หลักประกันประเภทเดีย วกัน ให้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บ

กรณีใช้บุคลรับรองรั บผิดชอบร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญ าที่ใช้หลักประกัน ประเภ ทเดียวกันให้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บ

หากให้เพี ยงพอสามารถใช้บริษัทประกันประกันสินเชื่ออุสาหกร รม ขนาดย่อย (บยส.) ค้ำประกัน หนี้เงินยืมได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ฝ่ายบริการลูกค้า  หรือเว็ปไซค์ https://www.baac.or.th/th