ธกส. พร้อมช่วยเกษตรกรุ่นใหม่ ให้ยืม 3 แสนบาท เป็นค่าลงทุน เน้นดอกต่ำ ผ่านง่ายๆ

โครงการสินเชื่อใหม่ล่าสุดต้อนรับปี 2565 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือธกส ช่วยผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ควบคู่กับการทำเกษตร สามารถยื่นกู้ยืมในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ท่านผู้สนใจ สามารถสมัครได้แต่วันนี้เป็นต้นไป

สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเป็นค่าลงทุน เหมาะสำหรับ คนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพาณิชยกรรม หรือ บริการ

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน

 • เป็นเกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป
 • มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจของตนเองเป็นเวลาพอสมควร
 • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ

เงื่อนไข สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน

ต้องใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ระบบน้ำหยด ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ใช้ Application วางแผนการผลิต ระบบรับ Order ลูกค้า และอื่น ๆ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน

 1. กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
 2. กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
 3. และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิด MRR (ปัจจุบัน MRR=6.5)

หลักประกันเงินกู้ สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน

 • จำนองที่ดิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 • บุคคล 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • บุคคล 5 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ใช้ บสย. ค้ำประกันได้

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 1. กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระตามที่มาของรายได้ (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 2. กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ส่งชำระตามที่มาของรายได้ (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง) ระยะเวลาส่งชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน หรือเว็บไซต์ https://www.baac.or.th/th/out/index.html