ธกส. สร้างอาชีพ สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ไม่ว่าใครตอนนี้ไ ด้รับผลกระท บกันแ บบทั่วหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งเชิงพาณิชย์ และ เกษตรกร ตรง นี้ได้รับผลกระท บกันทั่วหน้า ไม่เว้นแม้กระทั้ง เกษตรกร

ซึ่งสำหรับ ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์นั้น ถือว่าเป็น อาชีพ ที่เรียกได้ว่า อาชี พหลักของประเ ทศเลยก็ว่าได้ ทั้งนี้สำหรบผู้ที่ได้รับในส่วนของผลกระทบนั้น บางคนบางท่าน มองหาวงเงิ นนอกระบบ

โดย ใน ช่วงเ วลาที่ประเทศ กำลังจะก้าวข้าม ช่วงนี้ ไปนั้น ถ้าเราใช้สติ ทางที่ตัน ยังไ งก็ต้องมีทางอ อกเสมอ คำว่า ฟ้าหลังฝน ย่อมสดใส ความหม าย นั้น เป็นยังไงตรงนี้มีคำตอบ ให้สำหรับ คนรุ่น หัวใจ เกษตรกร

ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้จัดทำโครงการสินเชื่อสาน ฝันเกษตรกรรุ่ นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อสนับสนุนให้ทาย าทเกษตรกร บันฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษ ตรกรรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจ

และมีความตั้งใจมุ่ งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตร กรรม มีเงินทุนในกา รประกอบอาชี พเกษตรกรรมหรืออาชี พเกี่ยวเนื่องภาค

การเก ษตร ผู้สนใจข อรับการสนับ สนุนสิน เชื่อเงินลงทุนในก ารประกอบอาชี พ

สำหรับสิ นเชื่อสารฝันเกษตรกรรุ่นใ หม่ (Young Smart Farmer

คุณสมบัติผู้ทำเรื่องยืม

1. เป็นทายาท เกษตรกร หรื อบันฑิต จบใหม่อายุไม่เกิน 45 ปี

2. มีความมุ่งมั่ นที่จะสืบสานอาชี พกเษตรกร

3. ผ่านการศึกษา อบรมย์ความรู้ด้ านเกษตรกร หรือธุรกิจเกษตร

4.ขึ้นทะเบียนลู กค้าของธน าคาร

วงเ งินยืมสูงสุด

สูงสุดไม่เกิน รายละ 1,000,000 บ

อัตราดอ กเบี้ย

MRR ปัจจุบัน ร้อยละ 7%ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน แบบลด ต้นลดดอ ก

ระยะเวลาการชำระ

1.กร ณีขอยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวี ยน

ไม่เกิน 12 เดือ นนับ แต่ อนุมัติ เว้นแต่มีเห ตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

2. กรณียื มเงิ นเป็นค่าลงทุน

ไม่เกิน 10 นับตั้ งแต่วันอนุมัติ เว้นแต่มีเหตุพิเ ศษไม่เกิน 15 ปี

หลักประกัน

1. ใช้หลักประกันหนี้เงินยืมตามข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติตามปกติของธนาคารเป็นอันดับแรก

2. กร ณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพ ร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินยืมทุ กสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง

3. กร ณีใช้บุคคล 2 บุคคลขึ้นไป เมื่อร วมกับวงเงินยืมทุกสัญญา ที่ใช้หลักประกันประเภทเดีย วกัน ให้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บ

4. กรณีใช้บุคลรับรองรั บผิดชอบร่วมกัน เมื่ อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญ าที่ใช้หลักประกัน ประเภ ทเดียวกันให้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บ

5. หากให้เพี ยงพอสามารถใช้บริษัทประกั นประกันสินเชื่ออุสาหกร รม ขนาดย่อย (บยส.) ค้ำ ประกัน หนี้ เงินยืมได้

ติดต่อส อบถามรายละเ อียดได้ที่

ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหก รณ์การเกษตร/ฝ่ายบริการลูกค้า 02 555 0555

หรือเว็ปไซค์ https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=13756&content_group_semi=0001&content_group_sub=2&content_group=4&inside=1