สินเชื่อบัวหลวง เพื่อรายย่อย ให้ยืม 200,000 ไม่ต้องค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วงเวลานี้ ได้รับหมดกับคำว่าผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชน พ่อค้าแม่ค้าเชิงพาณิชย์ เรียกได้ว่า ทุกอาชีพ เจอเหมือนกันหมด บางบริษัทบางกิจการ แม้กระทั่งบางร้านค้า ถึงขนาด ปิดกิจการหรือหยุดชั่วคราว

แต่ว่า ในเวลาที่ เราจะผ่านไปด้วยกัน เมื่อฝนซาลง สายรุ่งกับความสดใสจะตามมาด้วย

ตรงนี้สำหรับคนที่กำลังมองหา ในส่วนของวงเงินสักก้อนเพื่อที่ จะมาจับจ่ายใช้สอย หมุนเวียน กิจการหรือ ธุรกิจ ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ช่วยเหลือท่านได้ ไม่มากก็น้อย ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดวงเงินก้อนนั้นเป็น สินเชื่อจาก ธนาคารกรุงเทพ

ล่าสุด โดยตรงนี้ มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) ของธนาคารกรุงเทพ ที่มีวงเงินอนุมัติที่สูงและ ง่ายต่อการชำระ

วงเงินพร้อมใช้

1. วงเงิ นสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแ ต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

2. สินเชื่อบัวหล วงเพิ่มทรัพย์ อนุมัติและรับเงิ นก้อนเข้าบัญชีเงินทันที

3. สินเชื่อบัวหลวงพู นทรัพย์ อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท

ชำระคืนสบาย

1. สินเชื่ อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์+ ผ่อนชำระ คงที่ตลอ ดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลื อกระยะเวลาผ่อนชำ ระเองได้

2. สิ นเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ ชำระคื นเป็นรายเดือน เริ่ มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เ บิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

สมัครง่าย

สำห รับบุคคลธรร มดาที่ดำเนิ นธุรกิจรายย่อย สมัครครั้งเดียวมีว งเงิ นเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภา พคล่องได้ง่าย

รายละเอียดสินเชื่อ

ลักษณะบริการ

1. วัต ถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเ นินธุรกิจรายย่อย

2. ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงิ นกู้) และสินเชื่อบัวห ลวงพูนทรัพย์ (เ งินทุนหมุนเวียน)

3. วงเงิ นสินเชื่อ: 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

4. อัต ราดอกเบี้ย: 8% – 15% ต่ อปี

5. ระย ะเวลา: สูงสุดไม่เ กิน 5 ปี (ขั้นต่ำ 1 ปี)

6. หลักปร ะกัน: บสย. ค้ำประกั นเต็มจำนวน และ/หรือบุคคล ค้ำประกั นเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. บุคคลที่มีสัญช าติไทย อายุ 20-65 ปี

2. ดำเ นินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชั ดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐา นที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง

3. ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหม าย และต้องไม่ขัดกับศีลธร รมอันดี

4. กรณีขอกู้วงเ งินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกั นกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกั นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

5. กรณีขอกู้วงเงิ นมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บ  มีทรัพย์สินถาวรไม่ร วมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

6. ผ่านการคั ดกรองความเสี่ยงข องลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหน ด

 

ค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

1. ฟรี ค่าธ รรมเนียมดำเนินการ

2. ค่าอากรแ สตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

3. ค่าธ รรมเนียมการชำ ระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ขอ งเงินต้นคงเหลือ

4. ค่าธร รมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีสิ นเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บ ต่อฉบับ

5. ค่าธรร มเนียม บสย. 1% – 2% ของวงเงิน

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

1. ฟรี ค่าธร รมเนียมดำเนินการ และค่าธรร มเนียมรายปี

2. ย กเว้น ค่าอากรแ สตมป์

3. ค่าธร รมเนียมในการขอใบแจ้งยอ ดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บ ต่อฉบับ

4. ฟรี ค่าธรร มเนียมการถอนเงินสดจากบั ญชีสินเชื่อ บัวหลวงพูนทรั พย์ ผ่านเครื่องบัวหลว งเอทีเอ็ม

5. ค่าธรร มเนียม บสย. 1% – 2% ของวงเงิน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. สำเนาบั ตรประชาชนและสำเ นาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาใบเป ลี่ยนชื่อ/นามส กุล (ถ้ามี)

3. สำเน าใบสำคัญการส มรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. หลักฐานการจดท ะเบียนการประกอบธุรกิจจากห น่วยงานราชก าร

5. หนังสือรั บรองการจดทะเบีย นห้างหุ้นส่วน/บริษัท และวัต ถุประสงค์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

6. สำเนาท ะเบียนการค้า หรือทะเบี ยนพาณิชย์

7. สำเนาภาษีมู ลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

8. บัญชีเงิ นฝากธนาคารแสดงรายกา รย้อนหลัง 6 เดือน*

9. สำเนาสัญญ าเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีสถ านประกอบการเป็นการเช่า

10 . สำเนาสมุ ดบัญชีธนาคา รหน้ าแรกเพื่อโอนเงินสินเชื่ อ (กรณีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ ฝ่ายบริการลูกค้า 02 645 5555

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/Finance-My-Business/Personal-Loan-For-Small-Business