ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงอุ่นใจ ยืมได้ 50,000 บ ไม่ต้องค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่ วงนี้ได้รับผลกระท บกันหมด ทัวประเทศ หลังจา กสถาณการรอบ 2 หล ายๆคน มีปัญหาเ รื่องค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค้าน้ำ ค่าไฟ หลายท่าเดือดร้ อนกันท่วหน้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐหรือเอกชน ก็ได้รั บผลกระทบเหมือนกันหมด แต่ว่า ในความมื ดมิดย่อมมีแสงสว่างสมอ

ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังจะกลั บมาแบบนี้ หลาย ท่านกำลังมองหาวงเงิ นสักก้อน เพื่อที่เพิ่มเติมกา รลงทุน หรือประคองใน ส่ว นธุรกิจ แ ม้กระทั้งจับจ่ายใช้สอย

ตรงนี้ ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดว่าวงเงินก้อนนั้นเป็นสินเ ชื่อจากธนาคารชั้นนำอย่างธน าคารกรุงเทพ ที่ อนุมัติพร้อมใช้เข้าบัญชีเลยเพื่อลดความเสี่ยง  แท นที่จะเป็นวงเงินที่อยู่ในกระเป๋า ของท่านเอง

ล่าสุด ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการวงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็น สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ  วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท

อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง

ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

 

จุดเด่นสำหรับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ

1. วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

2. ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมั ครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

1. ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระ หว่าง 20 – 59 ปี

2. ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเ ดือนกับธนาคาร กรุงเทพและทำ งานกั บกิจการนา ยจ้างที่ได้รับอนุ มัติให้เข้าร่วมโครงการ

3. ผู้กู้ต้องมีรายได้ป ระจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

4 .มีประสบกา รณ์ทำงานมาแล้วไม่น้ อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. บัตรประ จำตัวประชาชนแ ละสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรื อหนังสือรับรองเงินเดื อนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

3. บัญชีธนาคารที่เ งินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่ อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

4. หน้าบัตรบีเฟิสต์ข องผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กั บบัญชีสินเชื่ อบัวหลวงอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้ งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เ ป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันค รบกำหนดชำระคืน

เอกสารแสด งผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลไม่มีหลั กประกัน (Product Catalog)

ค่าธรรมเนียม
1. ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนี ยมรายปี

2. ยกเว้น ค่ าอากรแสตมป์

3. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบั ญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

4. ฟรี ค่าธรรมเนียมการถ อนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวห ลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม


ช่องทางการชำระเงิน
1. ชำระโดยการหักบัญชี อั ตโนมัติจากเงิ นฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเ ดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

2. ชำระด้วยเงินสด ห รือเช็ค ณ เคาน์เ ตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาข าทั่วประเทศ

ข้อแนะนำวิธีขอสินเชื่ออย่างไรที่ทำให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

ประวั ติการผ่อน ชำร ะ (เครดิตบูโร)

ธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระหนี้ของเรากับบริษัท ข้อ มูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ถ้าหากเรามีประวัติการค้ างชำระหนี้อื่นๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงนัดห มาย โอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลง ทางที่ดี เราควรชำระหนี้สินตา มกำหนดทุกครั้ง แล ะควรสะสางหนี้สินอื่นๆ ให้น้อ ยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ


รายการเดินบัญชี

สำหรับการเดินบัญชีนั บว่าเ ป็น เอก สา รสำคัญ ที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถา นะกา รเงินของท่านได้ง่ายมา กยิ่งขึ้น  เพราะว่าธนาคารจะดูว่าท่านมีรายได้เข้ามาประจำหรื อไม่ และยังบอกถึง เงินหมุนเวียนในบัญชี ยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่นพ่อค้าแม้ค้าหรือกลุ่มคนฟรีแลนซ์ต่างๆ ท่านจำเป็นต้องนำเงิน มาฝากเข้าระบบ ส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อยไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องเก็บเงินเอาไว้ เพราะการถอนเงินจนหมดบัญชี เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ธนาคารแทบจะปิดประตูสำหรับการปล่อยกู้โดยทันที
สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (DSR)

ห าก ดูจากประวัติกา รผ่อนชำร ะจะสำคัญต่อสัดส่วนหนี้ เพราะธนาคาร จะอนุมัติ สินเชื่อแล ะวงเงิ นให้เท่าไร ขึ้นอ ยู่กับสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) โดยสั ดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระหนี้ทั้งหมด  รวมถึงภ าระหนี้สำหรับการ กู้บ้านครั้งนี้ ต้อง ไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีหนี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สิ นต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระหนี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

วิธี สมัครบัวห ลวงอุ่นใจ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ท่านผู้กู้ที่สนใ จสามารถเดินทา งไปติดต่ อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาข าธนาคารหรือบัวหลวงโฟ น 1333

หรือตรวจสอบเบอร์โทรสาขาต่างๆของธนาคารกรุงเทพ คลิก สำหรับท่านที่ต้อ งการทราบหรืข้อมูลเวลาเปิดปิด สา ขา/จุดให้บริการ สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้ สาขาธนาคารกรุงเทพในไทย