ธนาคารกสิกร ใจป๋า ให้ยืมเงิน 50,000 อนุมัติทันใจ ไม่ต้องใช้คนค้ำ เงินเดือนน้อยก็ยืมได้

เป็ นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่มีเงินเดือ นน้อย แต่ต้องการเงินด่วนนำมาใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน

ห รือการนำเงินทุนมาหมุนเวียนในกิ จการแบบก้อนเล็ กๆ

วั นนี้เราจึงมีสินเชื่อเงินด่ว นที่ชื่อว่า Xpress Loan มาฝ ากกัน

สำหรั บสินเชื่อ Xpress Loan เป็นสินเชื่อเพื่อปร ะชาชนที่ให้นำเงินไปหมุนใช้ ปิดบัตรเครดิต และเพิ่ มสภาพคล่องทางการเงิน

โดยให้ว งเงินตั้งแต่ 15,000 บาท จนถึงหลักแสน อี กทั้งยังมีดอกเบี้ยต่ำสุดแค่ 15 % ตลอดอ ายุสัญญา

โด ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 330 บาท ก็สมัครได้ง่ าย เพียงแค่มีบัญชีธนาคารกสิกรและบัตรประชาช นใบเดียว ซึ่งมีผู้ที่สามารถยื่นกู้ ได้รายละ 50,000 บาท

ร ายละเอียดเกี่ยวกับ สินเชื่อเงินด่ วน Xpress Loan

 1. มีบั ตรประชาชนเพียงใ บเดียวก็สมัค รได้
 2. มีเงิ นเดือนเริ่มต้ นที่ 15,000 ก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำป ระกัน
 3. ส ามารถใ ช้จ่ายได้ตามใจชอ บ
 4. มีด อกเบี้ยต่ำ เพี ยงแค่ 15% ตลอดอายุสั ญญา
คุณสมบัติที่ต้องมี

สำห รับบุคค ลทั่วไป

 1. ต้อ งเป็นบุคคลที่มีสั ญชาติไท ย
 2. ต้ องเป็นบุ คคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้ นไป
 3. อ ายุของผู้กู้เมื่อรวมกับร ะยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้อ งไม่เกิน 70 ปี
 4. ต้อ งเป็นบุคคลที่มีร ายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้ นไป
 5. ต้อ งเป็นบุคคลที่มีอ ายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลอ งงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 6. ต้อ งเป็นบุคคลที่มีเบ อร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่ อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

สำห รับกลุ่มอาชี พอิสระ

 1. ต้อ งเป็นบุคคลที่มีสั ญชาติไทย
 2. ต้ องเป็นบุ คคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้ นไป
 3. อ ายุของผู้กู้เมื่อรวมกับร ะยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้ องไม่เกิน 70 ปี
 4. ต้ องเป็นบุคคลที่มีร ายได้ 20,000 บาทขึ้นไ ป
 5. ต้อ งเป็นบุคคลที่ป ระกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 1 ปี
 6. ต้ องเป็นบุคคลที่มีเบ อร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโท รศัพท์มือถือ

สำห รับเจ้าของกิจก าร

 1. ต้อ งเป็นบุคคลที่มีสั ญชาติไท ย
 2. ต้อ งเป็นบุ คคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้ นไป
 3. อ ายุของผู้กู้เมื่อรวมกับร ะยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้อ งไม่เกิน 70 ปี
 4. ต้อ งเป็นบุคค ลที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไ ป
 5. ต้อ งเป็นบุคคลที่ประกอบธุรกิ จปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยก ว่า 2 ปี
 6. ต้อ งเป็นบุคคลที่มีมีเบ อร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำง าน หรือโทรศัพท์มือถือ

ขั้ นตอนการสมั ครสินเชื่ อ Xpress Loan

1. อั นดับให้ท่านที่ไ ปที่การ สมัครออนไลน์

2. จ ากนั้นกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตา มรูปให้ครบตามรูปจากนั้นกด ถัดไ ป

3. กร อกรายละเอียดให้ครบ โดยข้อมู ลที่กรอกต้องเป็นความจริงเท่านั้น เมื่อกรอ กครบแล้วกดที่ ส่งข้อมูล

4. จา กนั้นท่านก็แค่รอทางธนาคาร ติดต่อกลับ โดยจ ะเป็นเปิดโทรศัพท์ตามข้อมูลที่ท่านจะได้รับ ตามตั วอย่างเช่นรูปด้านบน

อัตร าดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเบ าๆ เริ่มต้นแค่ 330 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีบั ญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

อัต ราดอกเบี้ ยและระยะเวลาผ่อนชำระสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธน าคารกสิกรไทย

อัตราด อกเบี้ยและระยะเวลาผ่ อนชำระสำหรับพ นักงานผู้มีรายได้ประจำ

หม ายเหตุ

ผ่อนเริ่ มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนว ณมาจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ระยะเว ลาผ่อนชำระที่ 24 เดือน

จำน วนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประม าณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นห ลักฐานอ้างอิง

สำหรั บผู้ประกอบการต้องการทรา บยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิก รไทยทุกสาขา

อัต ราดอกเบี้ยและระยะเว ลาผ่อนชำระ (อัตราแบ บลดต้นลดดอก)

หม ายเหตุ

กร ณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกร ะยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดื อนเท่านั้น

อัตราด อกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไ ม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่ าธรรมเนียมต่างๆ)

โด ยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อ นุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไ ปเท่านั้น

อัต ราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วั นที่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยาย น 2563

เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัคร

ก รณีไม่จดทะเบียน/จ ดทะเบียนบุคคลธรร มดา

 1. สำเน าบัตรประช าชน
 2. เอ กสารแส ดงรายได้ Statement ย้อนหลั ง 6 เดือน

*หมา ยเหตุ กรณีเดินบัญชีกับธนาค ารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้ องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ก รณีจดทะเบียนใ นนามนิติบุคค ล

 1. สำเน าบัตรประชาช น
 2. เ อกสารแสดงรายได้ Statement ย้อ นหลัง 6 เดือน(สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบ ริษัท)ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

*หม ายเหตุกรณีเดินบัญชีกั บธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือ นขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ก รณีจดทะเบียนใ นนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุ คคล

 1. สำเน าบัตรประชาช น
 2. สำเ นาใบคำขอจดทะเ บียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคค ล
 3. เอ กสารแสดงรา ยได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(สามา รถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท)ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

*หม ายเหตุ กรณีเดินบัญชีกับธ นาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่ นเอกสารแสดงรายได้

สำห รับท่านที่สนใจสามารถติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่ว นบริการลูกค้า 02-8888888 กด 04