ธนาคารออมสินพร้อมปล่อยสินเชื่อ 50,000 เสริมพลังฐานรากรอบใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีย ลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ดีจริงๆ

ซึ่งจะ ดีกว่าไหมถ้า เงินที่ล งทุนต่อยอดไม่ใช้ เงินในกระเป๋าตัวเอง เพื่อป้องกันความเ สี่ยงด้านการลงทุน ในตอนนี้โดยเป็นเ งินของธนาคารออมสิน

โดยตรงนี้ ในช่วง ที่เรียกได้ว่า เหมาะสำหรับ คนที่กำลังมาหาเงินสดเงินก้อน เพื่อที่ประคองกิจการ เหรือเพื่อใช้จ่ายกันตอนนี้เป็นอย่างมาก

ล่าสุด  ธนาคารออมสินพร้อมป ล่อย สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่
หนึ่งในมาตรการพื้นฟูเศรษฐกิจของธนาคารออมสินร่วมกับกระ ทรวงการคลังเตรียมปล่อยสินเชื่ อเสริมพลังฐ านราก

โดยให้ประชาชนกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใ นการดำรงช ีวิตประจำวัน วงเงิ นไม่เกิน 50,000บาท ผ่อนนาน 3 ปี ดอ กเบี้ยคงที่

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อฐานราก มีง่ายๆไม่กี่หัวข้อ
1. เป็ นลูกค้าออมสิน
2. สัญชาติไ ทย
3. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
4. เป็นผู้ มีอาชี พอิสระ
5. หรือ พนักง านประจำ
6. หรืออาชีพค้าขาย
7. มีที่อยู่อา ศัยแน่นอน
8. ได้รับผลกร ะท บจากภาวะเศรษฐกิจ (โควิด)
9. ไม่ต้องใช้หลัก ทรัพย์ค้ำประกันไม่ต้อง มีคนค้ำ ประกัน

ซึ่ง สินเชื่อเสริมพลั งฐานรากเปิดใ ห้กู้วันไหน ตรงนี้เรามีคำตอบ
ซึ่งธนาคารออมสินจะทำกา รอับเด ตเอป mymo เป็นเ วอร์ชั่นใหม่ภายใน วันที่ 15 ม.ค. 2564 ขอให้ท่า นทำการลงทะเบียนเพื่อกู้สิ นเชื่อผ่านแอป mymo

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.  ถึง 30 ม.ย. 2564 (หรื อ จนกว่า จะครบ วงเงิน 10,000 ล้านบาท)

รายละเอียดสินเชื่อฐ านรากรอบใหม่
เปิดให้กู้สิน เชื่อ 3 กลุ่มนี้

 1. อาชีพอิสระกู้ไ ด้ไ ม่เกิน 30,000 บาท
 2. อาชี พพ่อค้ าแม่ค้า  กู้ได้ 3 0,000 บาท
 3. พนัก งาน ประจำกู้ได้สูง 50,000 บาท
  ดอกเบี้ย 0.35%  ต่อเดือน และสามา รถเลือกผ่อ นนานสูงสุด 3 ปี

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะไม่ถูกพิจารณา

 1. สินเชื่อแก้ไข ปัญหาหนี้นอกระบบ
 2. สินเชื่อแก้ไขปัญห าหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)
 3. สินเชื่อธนาคา รประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. สินเชื่อธนาคารประชา ชนเพื่อ แก้ไขหนี้นอกระบบ
 5. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพ อิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 6. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 7. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

 


สอบถามเ พิ่มเติมได้ที่ส าขาธน าคารออม สินทั่วปร ะเทศ หรือ โทร 1115 สายตรงธนาคารออมสิน
เว็บไซต์ : https://www.gsb.or.th/