ธนาคาร ไทยเครดิต ให้ยืม สำหรับพ่อค้าแม่ค้า

ธนาคาร ไทยเครดิตร ให้ยืม สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดต าม และต้องบอกว่าหลังสถาณการณ์รอบ 2 นี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ได้รับผลกร ะทบกัน แบบ ทั่วหน้าไ ม่เว้นกระทั้งพ่อค้าแม่ค้าหรือเชิงพ าณิชย์ แต่ใน ช่วงที่เรียกได้ ว่าเราจะผ่านพ้นกันไป

ไทย กำลังจะกลับมาอี กครั้ง

คำพูดนี้ใช้ไ ด้ดี ฟ้าหลั งฝนย้อมสดใส เสมอ หลายยคนที่กำลั งหาใน ส่วนขอ งวงเ งินสักก้อน เพื่อที่มาล งลทุนเพิ่มเติม ห รือ จับจ่ ายใช้สอยในกิจการ ค้าข ายของตัวเองนี้ ตรงนี้เป็นอีกท างเลือก ที่ต้องบอกว่า ไม่ควรพลาด

จะดีกว่า ไหมถ้าวงเงินก้อนนั้น เป็น วงเ งินจากสิ นเชื่ อ ธ นาคารไทยเครดิตร

พ่อค้าแม่ค้า…ยื มกันได้ เลย หมุนเงินได้ทันใจ ด้วยสิ นเชื่ อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย ของธนา คา รไทยเครดิ ตฯ วงเงิน 30,000 – 200,000 บาท
ซึ่ง ธนาคารไท ยเครดิต เพื่อราย ย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนขอ งพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรา ยย่อย เสนอสินเชื่ อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว สนับสนุนเ งินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือ

บุคคลค้ำประกัน ให้พ่ อค้าแม่ ค้าเข้าถึงเงิ นทุนในระบบได้อย่างปล อดภัย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรา ยย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเ งินทุน วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

1. สินเชื่ อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะ เวลาครบกำหนด แต่วงเงิ นจะมีการทบทวนต่ออ ายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

2. อัตราด อกเ บี้ยแบบลดต้นลดดอก

3. ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำปร ะกัน

4. สำห รับ ผู้ประ กอบการรายย่อย โดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคคลธร รมดา

2. สัญชา ติไทยเท่านั้น

3. มีอา ยุไม่ต่ำกว่ า 21 ปี

4. อายุผู้กู้ที่เป็ นที่เป็นเจ้าของธุ รกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

5. วัตถุปร ะสงค์เพื่ อใช้ในการประกอบธุ รกิจเท่านั้น

6. ต้องมีปร ะสบการณ์ในการปร ะกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

7. ธุรกิจต้องมีส ถานประก อบการชัดเจน และสามา รถตรวจสอบได้

8. สถานที่ตั้ งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเม ตร จากสาขาของธน าคาร


เอกส ารประกอบการสมัค ร

1. สำเนาบั ตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบี ยนบ้านของผู้ขอสิ นเชื่อ

3. สำเนาบัตรปร ะจำตัวประช าชนของคู่สมรส

4. สำเนาใบเปลี่ ยนชื่อ / นามส กุล (ถ้ามี)

5. เอกสารแสดงสถ านภาพสมรส (ถ้ามี)

6. สำเน าสมุดบัญชีเงินฝากห น้าแรก

7. สำเนาสัญ ญาเช่ า (ถ้ามี)

ห มายเหตุ 

รายละเอีย ดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตา มหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ธนาคารกำห นด

สอบถามข้อ มูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารไท ยเครดิต เพื่อรายย่ อย โทร. 02-697-5454

หรื อ เว็ปไซค์ : https://bit.ly/3bPwkSY