ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเพื่อรายย่อย ให้ยืม 3 หมื่น พร้อมอนุมัติ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลักดันโครงการสินเชื่อธุรกิจรายย่อย โดยเป็นสินเชื่อที่เน้นนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยมอบวงเงินให้สูงสุดรายละ 200,000 บาท ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

และสามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท ลองชมพร้อมกันเลย

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว
 • มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบผู้กู้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 3. สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด
 5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี
 6. สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี

วงเงินกู้

 • พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน
  อัตราดอกเบี้ย
 • เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้

กำหนดชำระคืน

 • เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน

หลักประกัน

 1. บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย
 2. เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก
 3. อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา