ธ.ก.ส.สานฝัน ให้ยืม1,000,000 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

อีกโครงการสินเชื่อดีๆเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ในยุคปัจจุบันหลายท่านหันมาทำอาชีพเกษตรกร เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายในเมือง และสร้างวิถีชีวิตใหม่ด้วยรายได้จากการทำสวนไร่นา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. เข้าใจทุกย่างก้าวของผู้คนในยุคนี้ จึงเปิดโครงการสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมวงเงินจำนวนถึง 1 ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร ที่นําเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือ พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร
 3. ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร
 4. ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

วงเงินยืมสูงสุด

สูงสุดไม่เกิน รายละ 1,000,000 บ

อัตราดอกเบี้ย

MRR ปัจจุบัน ร้อยละ 7%ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน แบบลด ต้นลดดอก

ระยะเวลาการชำระ

 1. กรณีขอยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวี ยน
 2. ไม่เกิน 12 เดือ นนับ แต่ อนุมัติ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
 3. กรณียืมเงิ นเป็นค่าลงทุน
 4. ไม่เกิน 10 นับตั้ งแต่วันอนุมัติ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

หลักประกัน

ใช้หลักประกันหนี้เงินยืมตามข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติตามปกติของธนาคารเป็นอันดับแรก

 1. กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพ ร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินยืมทุ กสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 2. กรณีใช้บุคคล 2 บุคคลขึ้นไป เมื่อร วมกับวงเงินยืมทุกสัญญา ที่ใช้หลักประกันประเภทเดีย วกัน ให้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บ
 3. กรณีใช้บุคลรับรองรั บผิดชอบร่วมกัน เมื่ อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญ าที่ใช้หลักประกัน ประเภ ทเดียวกันให้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บ
 4. หากให้เพี ยงพอสามารถใช้บริษัทประกั นประกันสินเชื่ออุสาหกร รม ขนาดย่อย (บยส.) ค้ำ ประกัน หนี้ เงินยืมได้

 

ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=13756