ธ.ก.ส. ใจดี ปล่อยสินเชื่อเงินด่วน A-Cash 50,000 บาท อนุมัติไว มีเงินสดพร้อมใช้ทันที

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน เงินก้อน สำห รับนำไปใช้จ่าย หมุนเงินในครัวเรือน

วัน นี้เราจึงมีสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. มาแนะนำให้ทุ กท่านได้ทราบกั น

สำห รับสินเชื่อ ธ.ก.ส. นี้เป็นสินเชื่อเงินด่ว นทันใจ A Cash เป็นสินเชื่อที่อนุมัติไว ได้เงิ นทันใช้แน่นอน

เหม าะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนไ ว้ใช้จ่ายในครัวเรือน โด ยให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท

แถ มอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก อี กทั้งยังสามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่ ใช้ได้จ นกว่าวงเงินที่ได้รับจะหมด

โดยสิ นเชื่อ ธ.ก.ส. A Cash นี้จำเป็นต้องใช้หลักประกันเป็นการจำนองอสั งหาริมทรัพย์ หรือ ใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนม าค้ำประกันในการกู้ยืม

ร ายละเอียดของสิ นเชื่อเงินด่วนทันใ จ A Cash

 1. เป็ นสินเชื่อเงินด่ วนวงเงินสูงรายล ะ 50,000 บาท
 2. เงิ นสดพร้ อมใช้ทันใจ อ นุมัติไว
 3. ร ะยะเวลาก ารกู้ไม่เกิ น 1 ปี
 4. คิ ดอัตราดอ กเบี้ย MRR (ปัจจุบันร้ อยละ 6.50 ต่อปี)
 5. เบิ กเงินง่ายเพราะส ามารถเบิกได้ผ่านบัตร ATMแ ละ บัตร Debit ธ.ก.ส.
 6. มีกา รแจ้งเตือน เงิ น เข้า ออก ทันที ผ่ านระบบ SMS Alert

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจ A Cash

 1. ผู้ขอกู้ต้องเป็นเกษตรที่มีบัญชีธนาคารธกส.อยู่แล้วและต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หรือไม่เคยกู้ยืมเงินมาก่อน
 2. วันที่ทำเรื่องกู้สินเชื่อ ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 3. ผู้กู้ต้องไม่อยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้

วิธีสมั ครสินเชื่อเ งิน ด่วนทั นใจ A Cash

ท่ านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินท างไปติดต่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา รเกษตร

หรือ ธ.ก.ส.ทุ กสาขาใก ล้บ้านท่าน ห รือ Call Center : 02-555-0555

เงื่ อนไขสำห รับการขอสิ นเชื่อ

 1. สิ นเชื่อนี้ต้องมีห ลักทรัพย์ค้ำปร ะกัน
 2. จำน องสินทรัพย์ที่เป็ นอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคค ลอย่างน้อย 2 คน ค้ำประกัน

ว งเงิ นกู้

 1. สู งสุดไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้สู งสุดรายล ะ 50,000 บาท
 2. สามา รถเบิกถอ นได้หลายครั้ง ตามว งเงินที่มีอยู่

อั ตราดอกเบี้ ย

อั ตราดอ กเบี้ย = MRR ต่อปี โดยปั จจุบัน MRR = 6.50% ต่อปี*

*อัต ราดอ กเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแ ปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนข องผู้กู้