ธ.ก.ส.ใจดี เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท อ่านเลย

เป็นอี กข่าวที่กร ะแสค่ อนข้ างได้รั บการตอบรับจ ากประช าชนล้นหลาม เมื่อ ธ.ก.ส เปิดโ ครงการสิ นเชื่ อฉุกเฉินกู้ได้ถึ ง 1 หมื่นบาท ดอ กเบี้ย 0.1 เป อร์เซ็น ต่ อเดื อน เริ่ม 29 มกร าคมนี้

รวมถึงช่ วยเหลือพี่น้องเ กษตรก รที่ได้รับผ ลกระทบCV-19 โดยก ารพักห นี้ต้น เงินกู้เกษตรกร 1 ปี และผู้ป ระกอบกา รและสถ าบันเกษ ตรกร

ผู้ทีกู้เงิ นสินเ ชื่อฉุกเฉิน 6 เดื อนจนกระทั่งผู้ที่เข้าร่ วมโครงก ารแก้ไขห นี้นอ กระบ บ 1 ปีอีกด้วย

น ายสุรชัย รัศมี รอ งผู้จัดการ รักษ าการแท นผู้จัดการธนาค ารเพื่อการเกษตรแล ะสห กรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกร รมการ ธ.ก.ส. มีมติเมื่ อวันที่ 28 มกราคม 2564 เห็นชอ บมาตรการแ ละม อบหมาย ธ.ก.ส. เร่งให้ความช่ วยเห ลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจา กสถานก ารณ์ก ารCV-19 2019

ระลอ กใหม่ในปร ะเทศไทย โด ยพักชำระห นี้ให้กับสัญญาเงิ นกู้ที่มีต้ นเงินค งเป็นห นี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ในพื้ นที่ 28 จังหวั ดที่อยู่ในเขตค วบคุมสูงสุ ดตามประก าศของศูนย์บริหา รสถานการณ์การแพ ร่CV-19 (ศบค.) และจังห วัดที่ประกาศเพิ่มเติ ม ป ระก อบด้ วย

1) โค รงก ารพักชำร ะห นี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าเ กษตรกรแ ละลูกค้ารายคน ที่มีห นี้ถึงกำห นดชำระตั้งแ ต่งวดเดือนธันว าคม 2563 ถึงงวดเดือน พฤษภ าคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากง วดชำระเดิ ม

2) โคร งการพั กชำระห นี้ต้นเงิ นให้แก่ผู้ปร ะกอบการและสถ าบันเกษ ตรกร ประกอ บด้ วย ผู้ประก อบการ (นิติบุคคล) สหก รณ์ (ไม่รวมสหก รณ์อ อมทรัพย์ข้ าราชการ,รัฐวิส าหกิจ)

กลุ่ มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุ นหมู่บ้านหรือชุ มชน และอ งค์กร ที่มีห นี้ถึ งกำหน ดชำระตั้งแต่งว ดเดือนธันว าคม 2563 ถึงงวดเดือ นพฤษภ  าคม 2564 เป็นระย ะเวลา 6 เดือน นับจ ากง วดชำระเดิ ม

3) โค รงการพักชำระห นี้ต้นเงิ นให้แ ก่ลูกค้าที่กู้เงินต ามโครงการสนั บสนุนสิ นเชื่ อฉุกเฉิ นสำหรับผู้ได้รับผลกระท บCV–19 ที่มีห นี้ถึงกำห นดชำระตั้งแต่งว ดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงว ดเดือนพ ฤษภาคม 2564 เป็นร ะยะเว ลา 6 เดือน นับจากง วด ชำระเ ดิม

4) โค รงการพักชำ ระห นี้ต้ นเงินให้แ ก่ลูกค้าที่เข้ าร่วมโครงการแ ก้ไขห นี้นอกระบ บ ที่มีห นี้ถึงกำห นดชำระตั้งแ ต่งว ดเดือ นธันว าคม 2563 ถึงงวดเดื อนพฤษภ าคม 2564 เป็นร ะยะเวล า 1 ปี นั บจากง วดชำระเดิ ม

น อกจากนี้ ยั งได้เห็นชอบสนับสนุนสิ นเชื่ออัตร าดอ กเบี้ยผ่อ นปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบ บ ทั้ งในส่วนที่เป็นค่ าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเ ป็นในชีวิตประจำวั น และการฟื้ นฟูเพิ่มสภา พคล่องทางการเงิ นในการดำเนิ นธุรกิ จ

ป ระกอบด้ วยโครงกา รสนับสนุนสิ นเชื่ อฉุกเ ฉินสำหรับเก ษตรกรแล ะครอ บครัวของเกษ ตรกร วงเ งินรวม 20,000 ล้านบา ท ว งเงินกู้ร ายล ะไม่เกิ น 10,000 บาท อัต ราด อกเบี้ยค งที่เพี ยงร้อ ยละ 0.1 ต่อเดือน

กำห นดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดื อนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักป ระกัน และสามา รถแบ่งงว ดชำระได้ตา มความสามา รถในการชำระคื น (รายเ ดือน ต่อ 3 เดือน ต่ อ 6 เดือน) โดยปล อดชำระคื นต้นเงินและด อกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแ ต่วันที่ 29 มกร าคม ถึง 30 มิถุน ายน 2564

แ ละโคร งการสินเชื่อฉุกเฉิ  นเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและสถ าบันเกษต รกร วงเงิ นรว ม 10,000 ล้านบาท โด ยมีกลุ่ มเป้ าห มาย คือ

ผู้ปร ะกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มบุคคล กองทุนห มู่บ้านหรือชุมชน องค์ก ร และสหก รณ์ (ไม่ร วมสหก รณ์ออมทรัพย์ข้าราชก ารและรัฐวิสาหกิจ) ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อ ยู่ในเขตควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. และจังหวั ดที่ปร ะกา ศเพิ่ มเติ ม อัตราดอกเ บี้ ยร้อยล ะ 4 ต่ อปี

ร ะยะเวลาชำระคื นไม่เกิน 12 เดือนนั บตั้งแ ต่วันเบิกรับเงินกู้ แ ต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปลอ ดชำระต้นเ งินไม่เกิ น 6 เดือนแรกนั บแต่วันกู้ เริ่ มเปิดให้ข อสินเชื่ อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2564 ที่ ธ.ก.ส. สาข าในพื้นที่ของท่าน

ทั้ งนี้ สามารถแ จ้งความจำน งค์เข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส. ผ่านช่ องทาง LINE Official BAAC Family

เว็ บไซต์ www.baac.or.th โ ดยในกรณีแสด งความประส งค์ขอพักชำระห นี้จะปรากฏข้ อความ ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ ว เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้ น หากลูกค้าแ สดงความประส งค์ ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสิ นเชื่อที่ต้องการและกด ถัดไป

จ ะปรากฏข้ อความ ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลข องท่านเรี ยบร้อย เป็นกา รดำเนินการเสร็จสิ้ น และช่ องทาง Call Center 02 555 0555 ห รื อที่ ส าขา ธ.ก.ส.ใ นพื้ นที่