ธ.ออมสิน ออกสินเชื่อเพื่อผู้ถือบัตรคนจน วงเงิน 5 หมื่น ผ่านง่าย ให้ยืมทุกคน

ข่าวสารโครงการสินเชื่อใหม่ๆ ยังคงมีออกมาให้ประชาชนเข้ามารับการบริการ ด้วยเมื่อเร็วๆนี้ธนาคาร ออมสิน พร้อมช่วยเหลือคนไทยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มอบสินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยรายละเอียดการสมัครมีดังต่อไปนี้

กู้เงิ นไ ม่มีเงิ นช่วยเหลือแต่อย่ างใดมีร ายละเอี ยดอย่ างไรบ้ าง

 • ให้วงเงิ นสินเ ชื่อ 50,000 บ าท ชื่อโครงการเงิ นกู้ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ต้องการกู้ยืมเงิ นเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขเรื่องนี้นอกระบบ
 • ได้ที่เกิ ดจากการประกอบอาชีพการบริโภคไ ม่ใช่ชำระหนี้ทีมรีไฟแนนซ์หรือห นี้ในระบบต่ างๆ
 • เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรค นจนเท่านั้น

 • ทางธนาคารจึงให้อยู่ตามสถานก ารณ์นี่นอกระบบที่เกิ ดขึ้นจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้คืนในแต่ละคนไ ม่เกิน 50,000 บ าท
 • จะต้องนำเงิ นที่ชำระให้ หมดภายใน 5 ปีวงเงิ นกู้สูงสุด 50,000 บ าท
 • อัตร าดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนระยะเวลากู้ 3-5 ปี
 • ไ ม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช้เพียงบัตรบริษัทประกันสินเชื่ อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมใช้หลักค้ำประกันเงิ นกู้

 คุณสมบัติผู้กู้

 •  เป็นผู้ที่มีอาชีพมีร ายได้ประจำที่ชัดเจน
 • มีสัญช าติไทย
 •  มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไ ม่เกิน 65 ปี
 • มีที่พักอาศัยและสามารถติ ดต่อได้

ท่านที่ประสงค์จะขอสินเชื่ อต้องเป็นผู้ที่จดทะเบี ยนหนี้นอกระบบ

โดยสามารถลงทะเบี ยนได้วันที่สมัครขอสินเชื่ อกับธนาคาร

โดยไ ม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้กู้สำเนาเอกส ารผู้ค้ำประกัน

แสดงร ายได้ในสมุดคู่ฝากผู้ประกอบอาชีพร ายรับและร ายจ่ ายและถ่ายรูปที่อยู่อาศัยในการค้ำประกันและสำเนาหลักค้ำประกัน

(รับประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดเล็กเป็นหลักประกันเงิ นกู้)

อัตร าดอกเบี้ ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือนถ้าหากใครสนใจอย าก

จะสมัครสินเชื่ อสามารถติ ดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเท ศได้เลย

ทีมา thereport24hr