นักเรียนได้ 2,000 แล้ว เตรียมรับเงิน 40,000 ต่อ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่วนของตรงนี้ไทยกำลังจะก้าวข้ามสถานการณ์ครั้งนี้ไป ต้องบอกว่า ในช่วงสถานการณ์รอบที่ผ่านมานั้น หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างต่างนั้นหลายคนต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้าซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นช่วยได้เยอะจริงๆ

วันที่ 3 ส.ค. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564-2572 ในกรอบวงเงิน 181.5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความสามารถ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเมื่อจบแล้วมีงานทำ

สำหรับเป้าหมาย คือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 1,800 คน

และ ปวส. 600 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยระดับ ปวช. จะได้ทุนละ 30,000 บาทต่อคนต่อปี และระดับ ปวส. จะได้ทุนละ 40,000 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังระบุด้วยว่า โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปี 2563 มีผู้รับทุนไปแล้วประมาณ 3,900 คน

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความเสี่ยงอาจจะออกนอกระบบการศึกษาเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีปัญหาทางสังคม

ดังนั้น การสนับสนุนให้นักเรียนเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานศึกษา มีอาหาร มีที่พักอย่างเพียงพอ จะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

นอกจากนี้ การรับนักเรียน นักศึกษาเข้ามาพักประจำ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการพร้อมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กัน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ไม่เป็นปัญหาของสังคมในระยะยาว.