บัตรกดเงิuสดทันใจ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ให้ยืมสูงสุด 500,000 อนุมัติไวแค่ 30 นาที รับเงิuสดไปใช้เลย

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับเศรษฐกิจในช่วงนี้ ที่ทุกค นต่างกำลังมองหาเงิ นสำรอง หรือเงิ นก้อน สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือหมุนเวียนในธุรกิจ ทำให้ห ลายๆค นต่างมองหาสินเชื่ อจากธนาคาร

ซึ่งทางธน าคารก็ได้มีโปรโมชั่นและสิ นเชื่ อใ หม่ๆออ กมาให้ได้พิจารณากัน เพราะถ้าหากในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การที่ไม่มีเงิ นสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ น นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนในอนาคต

เพราะเราทุกคนต่ างไม่รู้ว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องใช้จ่ายจ ากทางไหนบ้าง การที่มีเงิ นสำรองก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆ สำหรั บทุกท่าน

วันนี้เราจึงมีสิ นเชื่ อที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกท่านกันกับ สิ นเชื่ อเงิ นสดทั นใจของบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เป็นสิ นเชื่ อที่สมัครง่าย และอนุมัติไวใน 30 นาที อีกทั้งยั งให้วงเงิ นสูงสุดถึง 500,000 บา ทเล ยทีเดียว

และที่น่าสนใจคือสิ นเชื่ อตัวนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงิ นสดล่วงหน้า 3% อีกทั้งยังไม่ต้องใ ช้หลักท รัพย์หรือบุ คคลค้ำประกัน สามารถกดเ งินสดง่ายๆ จากตู้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการชำร ะคืนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 3%

จุดเด่นของบัตร กดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

สะดวกร วดเร็วในการเบิกถอนเงินส ดทันใจหลากหลายช่องทา ง

 • เบิกถอ นเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม บริการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ เบิกถ อนเงินสด 24 ชม. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้รหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) 4 หลัก ซึ่งท่านสามารถเปลี่ ยนรหัสเอทีเอ็มเพื่อความปลอดภัยได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่า นแอป UCHOOSE หรือ ที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม สายด่วนเงินสด HELLO CASH โทรสั่งเงินสดเพื่อโอนเข้าบัญชีเ งินฝากกับบริการสายด่วนเงินสด Hello Cash ที่ หมายเลข 0 2345 6789 ตามด้วยหมายเล ขบัตร 16 หลัก และกด 2 ได้ตลอด 24 ชม. โดยใช้คว บคู่กับรหัสสายด่วนเงินสด (Hello Cash PIN 4 หลัก)และระบบจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากให้ภายใน 1-3 วันทำการหลังจากทำรา ยการสำเร็จ เฟิร์สช้อยส์ออนไลน์ คลิกรับเงินสดออนไลน์ Click 4 Cash ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่ อให้ท่านมีอิสระในการใช้บริการผ่านระบ บออนไลน์ 24 ชม. และระบบจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1-3 วันทำการ ห ลังจากทำรายการสำเร็จ

บริก ารผ่อนชำระสิ นค้าหรือเลือกผ่อนระยะสั้นกับอั ตราดอกเบี้ย 0%

 • ให้คุณจัดสรรวงเงินได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยว งเงินผ่อนชำระสินค้า/บริการที่แยก ต่างหากจากวงเงินบัตรเครดิต เลือกผ่อ นชำระสินค้า/บริการได้ตามต้องการ ณ ห้างสรรพสินค้าและร้ านค้าชั้นนำทั่วไป ที่มีสัญลักษณ์กว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ นา นสูงสุด 36 เดือน บริการผ่อนชำระสินค้า/บริ การ เริ่มต้นเพียง 1,000 บา ท* เพื่อให้ท่านเป็นเจ้ าของสินค้า หรือบริการได้ง่ายขึ้น (*ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ) สุ ดคุ้มด้วยโปรโมชั่น ให้ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ทันทีที่ต้องการ โดยท่านสามารถ เลื อกผ่อนระยะสั้นกับอัตราดอกเบี้ย 0% หรือผ่อนระยะยาวกับอั ตราดอกเบี้ยพิเศษ จากร้านค้าพันธมิตรหลา กหลาย อาทิ

ไม่มีค่าธ รรมเนียมแรกเข้าและรา ยปี

 • ไม่มีค่าธร รมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพอภิสิทธิ์สุ ดพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกรุงศ รีเฟิร์สช้อยส์

คุ ณสมบัติข องผู้สมัครสิ นเชื่อ

 • สำหรั บพนักงานทั่วไป
 1. ผู้กู้ต้องมีสั ญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20-55 ปีบ ริบูรณ์
 2. ผู้กู้ต้ องมีรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บ าท ต่อ เดือน ขึ้นไป
 3. ผู้กู้ต้องมีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้ งที่บ้านและที่ทำง าน
 4. ผู้กู้มีที่อ ยู่อาศัยและที่ทำงานอยู่ใ นเขตพื้นที่ให้บ ริการ
 • สำหรับเจ้าของกิจการ
 1. ผู้กู้ต้ องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20-55 ปีบ ริบูรณ์
 2. ผู้กู้ต้อ งมีเงินหมุนเวียนในธนาค ารต่อเดือนขั้นต่ำ 185,000 บา ทขึ้นไป
 3. ผู้กู้ต้ องดำเนินกิจการม าไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 4. ผู้กู้ต้ องมีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้ งที่บ้านและที่ทำงาน
 5. ผู้กู้ต้องมีเอ กสารจดทะเบียนกา รค้า
 6. สินเชื่อ เงินด่วนซิตี้แบ งก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้ องค้ำ

วิธีสมัค รสินเชื่อ บัตรกดเงินส ดกรุงศรีเฟิร์สช้อ ยส์

เข้าไปที่ลิงค์นี้ สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

จากนั้ นเลือกบัตร กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ตามรูป จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบ (กรณีที่ท่านไหนมีโปรโ มชั่นโค้ดก็ใส่ส่วน่านที่ไม่มีก็เว้ นว่างไว้)

จากนั้ นตรงบริเวณด้านล่างตามรูปท่านสามารถเลือกรับเอกสารได้ 2 แบบคือ บริการรับสมั ครทันใจที่สาขาเฟิร์สช้อยส์ กับ บริการรับเอกสารสมัครถึงที่บ้าน/ที่ทำงาน ให้ก ดเลือก บริการรับเอกสารสมัครถึงที่บ้าน/ที่ทำงาน โดยทาง พนักงานจะติดต่อสถานที่การรับเอกสาร โดยรับบัตรทา งไปรษณีย์ 5-7 วันทำการ หลังอนุมัติบัตร จา กนั้นกด ติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้ารับทราบ… กดรหัสยืนยันแต่ละท่านรหัสยืนยันจะไม่เมื่อกันโดยดูจากมุมขวาด้านช่องใส่รหั สจากนั้นกด สมัคร

ห ลังจากกดสมัครแล้วจากปรากฏข้อวามแบบด้า นบนจากนั้นรอทางธนาคารติดต่อกลับเป็นอั นเสร็จสิ้น

เอกสา รประกอบการขอสินเชื่ อ

 • สำห รับพนักงานทั่วไป
 1. สำเนาบั ตรประชาชน
 2. สลิปเงิ นเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรอ งรายได้ฉบับจริง
 3. สำเ นาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาสมุดเงินฝากห น้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอ นเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)
 5. เอกสา รแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่ าล่วงเวลา และ ค่าค อมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้ก ารให้วงเงิน
 • สำห รับเจ้าของกิจการ
 1. สำเนาบัต รประชาชน
 2. สำเนาหนั งสือรับรองจากการจดทะเบี ยนบริษัท
 3. สำเนาบัญชีธน าคารย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาส มุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้อ งการให้โอนเงินเ ข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

อัตร าดอกเบี้ ย

 1. ไม่จำกั ดยอดสินเชื่อ / จำนวนครั้ง ในการเบิกถอนสินเชื่อ นั บจากวันที่ได้รับอนุมัติสิ นเชื่อ
 2. เฉพาะจำน วนเงินที่เบิกถอนเงินสดนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่ อ
 3. อัตราด อกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ อัตราดอ กเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนี ยมสูงสุด 10%
 4. สมาชิกให ม่ที่สมัคร จะสามารถรู้ผลอนุมัติภายใน 30 นาที ที่ศูนย์บริการกรุ งศรีเฟิร์สช้อยส์ทั่วประเทศ เมื่อยื่นสมัครด้วยเอกสารที่มีควา มครบถ้วนสมบูรณ์
 5. สม าชิกใหม่จะได้รับการโอนเงินภายในวันเดียวกัน เ ฉพาะการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิก รไทยและจะต้องทราบผลก ารอนุมัติก่อน 13.00 น. (กรณีที่ทราบผ ลการอนุมัติหลัง 13.00 น. จะได้รับเงินในวันทำก ารถัดไป)
 6. สมาชิกใหม่ส ามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มได้ทุกธน าคารภายในประเทศ (ค่าใช้จ่ายการใช้บริการเครื่อง ATM : ธ.กรุ งศรีฯ 10 บา ท/ครั้ง, ธ. อื่นๆ ไม่เกิน 40 บา ท/ครั้ง)
หมายเหตุ

**ธนาคารไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าดำเดินการ จากลูกค้าแต่อย่างใด

กรุณาอย่าหลงเชื่อ บุคคลที่แอบอ้าง เรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว