บัตรคนจนเตรียมเฮ ได้ 7,000 แล้ว รัฐจ่ายเพิ่มอีก อย่าลืมไปเช็ก

เ ป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ถื อบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐทุกคน

ห ลังจากที่รัฐบาลประกาศแจกเงินเยียวย าให้เพิ่มอีก 3500 เป็นเวลา 2 เดื อน

ทำใ ห้มีประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้ค วามสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่ างมาก

โ ดยเฉพาะกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแ ห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านสิทธิ์ จะได้รับเงินอั ตโนมัติทันที

สำหรั บโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า เราชนะ เป็นโครงกา รพิเศษที่รัฐบาลกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนให ม่ในช่วงสถานการณ์ CV-19

จำนว น 3500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมทั้ งสิ้น จะได้รับคนล ะ 7000 บาท

โด ยมี 2 กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้อ งลงทะเบียน ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ มเดือนละ 3,500 บาท

สำห รับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิกา รแห่งรัฐจำนวน 14 ล้านคนกลุ่ มนี้

รั ฐจะโอนเงินเข้าบัตรโดยอั ตโนมัติ เป็นจำนวน 3,500 บาท ต่อเดื อน

เริ่ มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยจะเริ่มโอนเงิ นให้ช่วงสิ้นเดือน มกราคม หรือ ช้าสุดต้นเดือน กุมภ าพันธ์

ทั้ งนี้ รายละเอียดของมาตรการข้างต้น กระท รวงการคลังจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ม กราคม-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 500 บาท

อี กหนึ่งสิทธิที่ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ควบคู่กับ เงิ น 7,000 บาท

คื อ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบั ตรฯ อัตโนมัติ ในระยะที่ 2 จำนวน 500 บาท ต่อคนต่ อเดือน

ตั้ งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 โด ยจะโอนเงินในทุกวันที่ 1 ของเ ดือน

ทั้ งนี้ มาตรการดังกล่าว ผ่านการเห็นช อบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธั นวาคม 2563

ตุล าคม-ธันวาคม 2563 ได้เ พิ่ม 500

ก่อ นหน้านี้ ในช่วง ตุล าคม-ธันวาคม 2563 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ

เค ยได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเ งิน 500 บาท ในระยะที่ 1 มาแล้ว หลัง ครม.มีมติเห็ นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

สำห รับการเพิ่มเงินจำนวน 500 บา ท ทั้ง 2 ระยะ ได้กำหนดไว้ดั งนี้

ผู้ถื อบัตรฯ โดยมีรายได้ต่ำก ว่า 30,000 บาทต่อปี ซึ่งปกติได้รับเงินเงิ นจากรัฐ 300 บาท จะได้เพิ่ม 500 บาท รว มทั้งสิ้น 800 บาท

ผู้ถื อบัตรฯ โดยมีรายได้อ ยู่ที่ 30,000-100,000 บาท ซึ่งปกติได้รับเงินจา กรัฐ 200 บาท จะได้เพิ่ม 500 บาท รวมทั้ งสิ้น 700 บาท

พฤ ษภาคม-กรกฎาคม 2563 ได้เ พิ่ม 1,000 บาท

เมื่ อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณ ะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลก ระทบจากสถานการณ์ CV-19

ให้กั บผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดื อนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือ นพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

ม าตรการดังกล่าว เป็นการเพิ่มเงินช่ วยเหลือ พร้อมกับมาตรการเยียวยา เราไ ม่ทิ้งกัน

ที่จ ะได้รับเงินคนละ 5,000 บาท เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เช่นกั น

อี กทั้งยังมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่จะได้รับเงิน 3,000 บ าทข้างต้น จะต้องไม่เคยได้สิทธิหรือเข้าร่ว มในโครงการช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาล สิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับ

น อกจากการเพิ่มเงินการใช้จ่ายแล้ว ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังจะได้สิทธิอื่ น ๆ อีก

อ าทิ ค่ารถโดยสารสาธารณะ สิท ธิการลดค่าไฟ หากใช้กำลังไฟตา มที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข

สิท ธิการลดค่าน้ำประปา รวมถึ งการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5% อีกด้วย ลงทะเบี ยนรอบใหม่ ต้นปี 2564

นา ยอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากา รกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า

โ ครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บั ตรคนจน จะเปิดให้ลงทะเบีย นในต้นปี 2564

ซึ่ งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นต อนการพิจารณาเงื่อนไ ข

ส่ว นสวัสดิการที่เคยได้รั บจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรื อไม่นั้น

ตอ นนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเ อียด วิธีเช็กเงินเข้าบัตร สวัสดิกา รแห่งรัฐ

โ ทรหมายเล ข 02-109-9235

ก ดหมายเลข 3 หลังได้รั บการตอบรับจากร ะบบ

จา กนั้นกดหมา ยเลข 2

ก ดหมายเลขบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ 6 หลัก หรือเลขบัตรป ระจำตัวประชาชน

สุ ดท้ายก ดรหัส ATM คู่บัตร 6 หลัก (ที่เป็นรหั สผ่าน)